Search form

08.08.2016

Drukāt

Aicina mācīties Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola

Photo

Vispārējo vidējo izglītību var apgūt pēc izvēles divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā ietverti eksaktie priekšmeti – fizika, ķīmija un bioloģija, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā apgūst dabaszinības un kultūrizglītību.


Vispārējās pamatizglītības programmu iespējams apgūt 7.– 9. klases apjomā.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir iespēja mācīties gan speciālajā vispārējās vidējās izglītības programmā audzēkņiem ar dzirdes traucējumiem neklātienē, gan integrēti apgūt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības programmas. Skolēniem no Latvijas reģioniem mācības tiek organizētas sesiju veidā vienu nedēļu mēnesī. Mācību laikā tiek apmaksāta uzturēšanās dienesta viesnīcā. Mācību stundās visās programmās nodrošināts surdotulka atbalsts.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi. Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri realizē projektus, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

Dokumentus pieņem līdz 14.08. 2016.

Pirmdienās pl. 16.00 –19.00

Otrdienās pl. 10.00-13.00

Trešdienās pl. 16.00-19.00

Ceturtdienās pl. 10.00-13.00

Dokumentus pieņem no 15.08.2016.-31.08.2016.

Pirmdien no 10.00-20.00

Otrdien no 10.00-20.00

Trešdien no 10.00-20.00

Ceturtdien no 10.00-20.00

Skolotāju istabā, tel. 67311545, 67311546

Plašāk skat: http://www.rskola.lv/rigas-raina-8-vakara-mainu-vidusskola-2016-2017-macibu-gada-aicina-iegut-pamatizglitibu-un-videjo-izglitibu-dazadas-izglitibas-programmas/

 

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas