Search form

16.08.2017

Drukāt

Skatiet tiešraidi zīmju valodā no Apvienoto Nāciju Organizācijas Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 18. sesijas par Latvijas ziņojumiem

Photo

ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas* 18. sesija notiek no 2017. gada 14. augusta līdz 1. septembrim.


21. – 22. augustā, pirmdien no pl. 16 un otrdien no pl. 11 pēc Latvijas laika, tiešraidē internetā varēs sekot ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 18. sesijas norisei, kurā apspriedīs Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām(CRPD) ieviešanas rezultātiem.

Sesijas darbs notiks angļu valodā, starptautiskajās zīmēs un ANO sešās darba valodās.

Visu valstu ziņojumi sesijā, publiski sniegtie priekšlikumi un citi sesijas dokumenti pieejami: http://webtv.un.org/live-now/watch/18th-session-committee-on-rights-of-persons-with-disabilities/5365960861001

Katras valsts zīmju valoda tiks nodrošināta dialogiem starp valstu delegācijām un komiteju, un tos saistībā ar Latviju varēsiet skatīt tīmekļa vietnē šādā saitē: http://bit.ly/2wFTrIB

Dalībai šīs ANO komitejas 18. sesijā izveidota Latvijas Republikas delegācija Labklājības ministrijas valsts sekretāra Ingus Allika vadībā.

Savukārt LNS valde uz šo sesiju deleģējusi LNS prezidentu Edgaru Vorslovu (ar zīmju valodas tulku Danu Kalpiņu – Geidu).

*Invalīdu tiesību komiteja (CRPD komiteja) ir neatkarīgu ekspertu organizācija, kas uzrauga, kā dalībvalstis īsteno Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD). Visām ir pienākums regulāri ziņot Komitejai par to, kā tiek īstenotas personu ar invaliditāti tiesības. Komiteja izskata ziņojumus, organizē publisku to apspriešanu ar valstu delegāciju dalību un sniedz ieteikumus par pasākumiem, kas jāveic, lai uzlabotu šīs Konvencijas īstenošanu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par 18. sesiju, apmeklējiet CRPD Komitejas sesijas interneta vietni http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1158&Lang=en !

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas