Search form

26.02.2013

Drukāt

LNS ESF projekta „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā’’ aktivitātes ziemas periodā

Photo

Rēzeknes reģionālajā biedrībā spraigi turpinājās Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros uzsāktās aktivitātes, Latgales reģiona nedzirdīgajiem piedāvājot datorapmācības, ekskursijas, mākslinieciskās, aktīvu atpūtu un veselību veicinošās un dažādas profesionālās iemaņas veidojošās nodarbības.


Eiropas Sociālā fonda projektā „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (ID Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026) izstrādātās programmas dzirdes invalīdiem „Atbalsts - 2” ieviešana uzsākta jau 2012. gada rudenī. Šobrīd turpinās programmas realizācija un Rēzeknes reģionālajā biedrībā Latgales reģiona nedzirdīgajiem ir iespēja apgūt dažādas iemaņas visu četru programmā iekļauto tematisko moduļu ietvaros.
 
 
Sociālās rehabilitācijas programmas modulis – „IT un informācijas iegūšana”
 
Datorapmācības programmas apguvē piedalās visi projektā iesaistītie mērķgrupas dalībnieki (40 dzirdes invalīdi). Februārī lielāko interesi ir izpelnījušās nodarbības datorgrafikas pamatu apguvē un prezentāciju izveidē, jo tajās apgūstamās iemaņas ir pielietojamas reālajā praksē, piemēram, sagatavojot Valentīna dienas pasākumu.
 
Savukārt praktisko iemaņu attīstības darbnīcas dalībnieki veido rokasgrāmatu nedzirdīgiem, kurā vienkopus tiks apkopota tā informācija, kas bieži tiek izmantota un ir noderīga dažādas situācijās. Pašlaik šīs grupas dalībnieki uzsākuši rokasgrāmatas sadaļas izstrādi par rīcību ekstremālās situācijās. Lai labāk izprastu tematiku un nedzirdīgo vajadzības šajā jomā, februāra nodarbībās tika analizēti videomateriāli, lai mācītos precīzāk formulēt saturu un rokasgrāmatas tekstā īsi un kodolīgi atspoguļotu norādes rīcībai ekstremālās situācijās. Šajā sarežģītajā darbā lielu atbalstu sniedz pasākuma norisē piesaistītie speciālisti.
 
 
 
Sociālās rehabilitācijas programmas modulis – „Izglītība, kultūra, sociālā joma”
 
Projekta norisē lielu popularitāti ir ieguvušas nodarbības „Telpai un dvēselei”. Šajā periodā projekta dalībnieki apguva jaunu prasmi – veidoja sveču kompozīcijas un apguva sveču liešanas tehnoloģiju.
 
 
Lielu klientu atsaucību izpelnījušās arī tautu deju nodarbības. Deju kolektīva dalībnieki apgūst dažādu tautu deju pamatsoļus, kā mācās dejot  vairākas latviešu tautas dejas, piemēram: Mugurdancis, Šaine, krakovjaks, u.c.  
 
 
Projekta klientiem tiek nodrošinātas arī  speciālistu - psihologa, sociālā darbinieka, individuālās konsultācijas, kuras nedzirdīgie vērtē atzinīgi, jo tajās tiek risināti klientam aktuāli jautājumi, tiek meklēta katram individuāla pieeja un risinājums.
 
Martā tiks uzsākta radošās un kultūras nometnes „Telpā un laikā” norise. Tās programma ietver 5 tematisko jomu realizāciju. Nometnē plānotas nodarbības vārda mākslā, foto mākslā, teātra sports, kustību un deju nodarbības, sarunas par mākslu un tās lomu katra nedzirdīgā dzīvē, prasmju attīstība zīmēšanā, rokdarbos u.c. aktivitātes.
 
 
Sociālās rehabilitācijas programmas modulis – „Darba tirgus un nodarbinātība”
 
Pēc projekta klientu atsauksmēm ļoti interesantas ir nodarbības pasākumā  „Skaties, es to protu”, kurās klientiem tiek veidotas prasmes, kas var palīdzēt ģimenēm taupīt finanšu līdzekļus, veidot unikālas dāvanas vai dekora priekšmetus. Šajā periodā klienti mācījās no vecām, savu laiku nokalpojušam lietām izveidot jaunas, mājas solī noderīgas lietas, piemēram, kā, izmantojot diegu atlikumus vai diegus, kas iegūti no kāda mīļa džempera, pielietojot izdomu un dažādus veikalos nopērkamus dekorus,  var notamborēt skaistas dekoratīvas sedziņas. Lietā tiek likti arī audumu atlikumi un izgriezumi, kas iegūti no nederīgām kleitām, krekliem, blūzēm u.c., rezultātā iegūstot ļoti gaumīgus un siltus paklājiņus.  
 
 
Viens no svarīgākajiem projekta uzdevumiem ir sniegt tādu informāciju, kas palīdzētu dzirdes invalīdiem būt patstāvīgiem un adekvāti rīkoties sarežģītās situācijās. Šajā jomā liels atbalsts ir nodarbības pirmās palīdzības un rīcības ekstremālās situācijās jomā, jo nedzirdīgie iegūst prasmi pareizi rīkoties, ja notikusi nelaime – avārija, iegūts apdegums, dažādas traumas u.c. Nodarbību saturs un tematika pielāgota cilvēkus interesējošam jomām, uzsverot to, ka vienmēr iespējams palīdzēt sev un citiem, ja vien zina, kā to darīt.
 
Aktivitātes ietvaros ir plānota arī prasmju attīstība darbam ar informācijas sagatavošanu un publicēšanu. Projekta klienti - Studijas „Kopā” dalībnieki, mācās strādāt ar tekstu, apkopot, sistematizēt informāciju, uzrakstīt un aprakstīt svarīgāko, pateikt būtiskāko.  Studijas dalībnieku centienus atbalsta un palīdz veidot šīs prasmes praktizējoša žurnāliste,  sniedzot gan vispusīgu informāciju par žurnālista profesijas iegūšanu, gan ikdienas darbu un tām prasmēm, kurām jābūt, lai strādātu ar cilvēkiem informācijas jomā.
 
 
Lai veidotu un nostiprinātu praktiskās prasmes, studijas dalībnieki uzsākuši veidot avīzi „Kopā”, kas atspoguļos  nedzirdīgo kopienas dzīves aktuālās norises un problēmas. Ir plānots, ka tā tiks izveidota elektroniskā formātā un nākotnē tādu izdevumu varētu veidot ik ceturksmi.
 
 
Sociālās rehabilitācijas programmas modulis – „Aktīvā atpūta un veselība”
 
Aktivitātes ietvaros turpinājās dažādas nodarbības, kas veicina veselību un možumu. Klienti piedalās aerobikas nodarbībās, izpilda dažādus spēka, koordināciju un līdzsvaru uzlabojošus vingrinājumus. Visiem projekta klientiem ir iespēja apmeklēt trenažieru zāles nodarbības, spēlēt galda spēles u.c. Šīs nodarbības palīdz uzlabot ne tikai veselību un trenē cilvēka spēku, nostiprina fizisko izturību, bet arī palīdz nedzirdīgiem komunikācijā, stiprina to intuīciju, piemēram, spēlējot šahu, ir jāparedz, ko darīs partneris nākamajā gājienā.
 
Daudzi klienti vēlētos piedalīties nūjošanas nodarbībās un citās aktivitātēs, arī noslēdzoties projektam. Projekta klientiem  sniegtas arī individuālas konsultācijas, kas tiem palīdzēja izvēlēties vingrojumus un slodzi atbilstoši veselības stāvoklim. Pastaiga, nūjošana putnu dziesmu pavadībā ceļ noskaņojumu un vairo dzīvesprieku, tāpēc, iestājoties pavasarim un siltām dienām (aprīlī – maijā),  plānotas turpināt nodarbības svaigā gaisā.
 
 
 
 
Projekts tiek 100% finansēts no Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem. Kopējās projekta ieviešanas izmaksas ir 96 622,26 LVL no kurām attiecināmās izmaksas ir 96 622,26 LVL (100%), tsk. šķērsfinansējums (ERAF līdzekļi) veido 4100,00 LVL. 

Par projekta norises aktualitātēm informāciju sniedza  projekta aktivitāšu vadītājas: Ināra Ustinova, Jolanta Rudzīte un Ilga Vasiļjeva
Foto: Jolanta Rudzīte

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas