Search form

11.11.2015

Drukāt

Domes sēdē – pārskati par paveikto

Photo

 Kārtējā LNS domes sēdē 21. oktob­rī vispirms tika apstiprināti 2015. gada budžeta grozījumi ar kopējo ieņēmumu daļu 2 315 986 EUR apmērā un kopējo izdevumu daļu 2 287 886 EUR apmērā. Par LNS revidentu apstiprināja SIA „Au­ditorfirma „Grāmatvedis”” zvērināto re­videntu Jāni Mežalu ar pilnvaru termiņu līdz 2016. gada 31. martam.


Tālāk katrs LNS valdes loceklis snie­dza atskaites ziņojumu, kas paveikts viņa atbildības jomā, pildot LNS darbī­bas programmu 2013. – 2017. gadā.

Par sociālajiem pakalpojumiem pārskatu sniedza LNS prezidents Edgars Vorslovs.

Šajā jomā pats galvenais: nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu LNS dele­ģēto funkciju veikšanu sociālās reha­bilitācijas, surdotulka pakalpojumu un surdotehnikas jomā. Viss ticis izpildīts, un valsts budžeta ietvaros pat panākts finansējuma palielinājums: 2013. gadā finansējums 1 529 033.98 EUR; 2014. gadā finansējums 2 647 205.03 EUR; 2015. gadā finansējums 1 734 200.60 EUR.

Visiem sociālo pakalpojumu speciā­listiem ir likumdošanā noteiktā izglītī­ba. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība reģionos nodrošināta daļē­ji – nav sociālo rehabilitētāju Pļaviņās, Ventspilī, Valmierā un Smiltenē, bet tos nodrošina speciālisti izbraukumos no Rīgas un Alūksnes.

No valsts budžeta finansēts pakal­pojumu komplekss nedzirdīgām perso­nām ar garīgās attīstības traucējumiem vai zemu izglītības līmeni ar izmitināša­nu/bez izmitināšanas. Panākta vieno­šanās, ka no 2016. gada tiks finansēts adaptētas informācijas pakalpojums zīmju valodā.

Citi projektu ietvaros ieviestie pakal­pojumi (radošā pašizteiksme, motivāci­ja) ietverti esošo pakalpojumu saturā.

Tehnisko palīglīdzekļu saraksts pa­pildināts ar dzirdes palīglīdzekļi – ko­munikatoru; skaņas indikatoru ar me­hānisko signālu; FM radiofrekvenču pārraides sistēmām; tālruņiem ar pa­stiprinātāju; digitālās vizuālās saziņas ierīci (planšetdatoru). Kopumā pašlaik pieejami 9 dažādi palīglīdzekļi un arī dzirdes aparāti bērniem ar 1. un 2. pakāpes vājdzirdību.

Punkts par aprūpes pakalpojumu pieejamību pensijas vecuma perso­nām un personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem izpildīts da­ļēji: Rīgā, Kandavas ielā darbojas SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” Dienas centrs, kura darbību finansē Rīgas dome. Nav realizēta ideja par atse­višķas nodaļas izveidi personām ar dzir­des invaliditāti kādā Latvijas ilgstošas sociālās aprūpes centrā (pansionātā).

Par organizatorisko darbu atskai­tījās LNS viceprezidente Sandra Gerenovska.

LNS finansiālā stāvokļa uzlabošanai un stabilizēšanai piesaistīti finansēša­nas papildu avoti. Šajā punktā pie izda­rītajiem darbiem tika minēti 16 daudz­veidīgi projekti.

LNS ir izdevies saglabāt biedru skai­tu. Ja uz 1.01.2013 bija 1727 biedru, tad uz 1.01.2015 bija 1722 biedri, tātad tikai par 5 mazāk.

Lai apmācītu LNS RB līderus, organi­zēts seminārs (2014), kura laikā notika pārrunas, diskusijas pie apaļā galda un labāko LNS RB piemēru nodošana citām biedrībām.

Daļēji izpildīts punkts par elektro­nisku centralizētu LNS biedru reģistra datu bāzes izveidošanu.

Informācijas pieejamības nodro­šinājuma kopsavilkumu sniedza Inese Immure.

Laikraksts Kopsolī ar LNS finansiālo atbalstu iespiestā veidā saglabāts. No šī gada lasītājiem ir iespēja pasūtīt laik­rakstu Kopsolī e-versijā. Uzdevums, kas šobrīd izpildīts daļēji, – mājaslapa sagla­bāta, bet netiek attīstīta, jo nepiedāvā informāciju zīmju valodā.

LNS intereses regulāri tiek pārstāvē­tas Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēdēs.

Ar jauniešu jomā paveikto iepa­zīstināja Ivars Kalniņš.

Kopš 2014. gada LNS nodrošina telpas jauniešu aktivitātēm. 2015. gada jaunieši izteica vēlmi izveidot LNS Jau­niešu centru, ko akceptēja LNS valde. 2014. gadā jaunieši piedalījās Baltijas Nedzirdīgo jauniešu festivālā Lietuvā. Nedzirdīgie bērni 2015. gada vasarā piedalījās EUDY bērnu nometnē Vāci­jā, jaunieši – WFDYS jauniešu nometnē Turcijā, EUDY vasaras skolā Norvēģijā, Eiropas nedzirdīgo studentu seminārā Spānijā.

Māra Lasmane sniedza pārskatu par nedzirdīgo kultūras un veselī­bas veicināšanas jomu.

Ir saglabāti LNS tradicionālie pasā­kumi – Nedzirdīgo diena, pašdarbības festivāli, tautisko tradīciju svētki – Zie­massvētki, Mārtiņdiena, Lieldienas, Līgo, Sieviešu diena, Mātes diena, Lat­vijas valsts svētki utt. LNS biedri un reģionālie pašdarbnieki varētu būt vēl aktīvāki. Ir saglabāti līdz šim izveidotie interešu klubi un izveidoti jauni, piemē­ram, Tukumā IK „Čaklie pirkstiņi”.

Biedrībās darbojas pašdarbības ko­lektīvi, notiek interesantas izbraukumu lekcijas, pārrunas, jaunākās informāci­jas sniegšana, ekskursijas, dažādi izglī­tojoši, kultūras un atpūtas pasākumi.

Nedzirdīgo kultūra popularizēta ār­pus nedzirdīgo kopienas: Invalīdu dienā reģionos, pilsētas svētkos, NVO skatēs un pasākumos arī ārpus Latvijas, kā pie­mēram, Ungārijā 2014. gadā.

Pašdarbnieki ar labiem panākumiem piedalās Starptautiskajā amatierteātru festivālā ”Rīga spēlē teātri”. Sadarbībā ar Norvēģijas pantomīmas režisoru Forha­du Hasadu pašdarbnieki apguva panto­mīmas kustības elementus un iestudēja jaunu uzvedumu ‘’Vakars bez vārda’’.

2014. gadā organizētas dejošanas apmācības un sadraudzības nometnes, kurās piedalījās Rītausmas nedzirdīgie dejotāji un deju kolektīvs “Bānītis”.

“Rītausmā” atvērts LNS vēstures muzejs – skaisti iekārtots, ar lielisku apgaismojumu, eksponāti labi aplūko­jami. Tiek organizēti veselību veicinoši pasākumi, netradicionālas sporta spēles brīvā dabā.

Projekta ietvaros no angļu valodas latviešu valodā iztulkoti 8000 vārdi, sagatavoti latviešu nedzirdīgo zīmju valodā un publicēti www.spreadthesign. com mājaslapā.

2014. gadā tapušas 4 tematiskas zīm­ju valodas vārdnīcas bērniem – Dzīvnie­ki, Daba, Ģimene, Māja drukātā variantā un 6 pasaku videoieraksti DVD formātā.

Par LNS saimniecisko darbību un nekustamajiem īpašumiem pār­skatu sniedza Varis Strazdiņš.

2014. gadā LNS uzņēmumu peļņa bija šāda: SPC – 92940 EUR; RC – 19456 EUR; NĪ - 25656 EUR; Dane – 208 EUR.

Aizvadītā periodā uzsākts darbs pie visu esošo objektu datu un dokumen­tācijas inventarizācijās. Darbs joprojām turpinās. LNS Nekustamo īpašumu at­tīstības stratēģijas izstrāde ir sākuma stadijā.

 

Zigmārs Ungurs, LNS Domes loceklis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas