Search form

25.01.2016

Drukāt

2016. gada budžets

Photo

2015. gada beidzamā LNS domes sēde notika 19. decembrī, un tajā tika apspriests un pieņemts 2016. gada budžets. LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja domniekus ar nākamā gadā paredzētajiem ienākumiem un izdevumiem (attēlā).


Atbildes uz jautājumiem

I. Roķe paskaidroja detalizētāk, kas ietilpst budžeta pozīcijā „uzturēšanas izdevumi”, un tie ir: LNS reģionālo biedrību, Informācijas nodaļas, „Rītausma”, LNS centrālās mītnes ēkas uzturēšanas izdevumi (apsaimniekošana, elektroenerģija, aukstais ūdens un kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, apsardze). Tas viss kopā veido izmaksas 52 208 EUR apmērā.

Otrs domnieku jautājums attiecās uz sadaļu „Nekustamo īpašumu iegādes un apkopes izdevumi”. Ja izdevumi par nekustamo īpašumu iegādi, apkopi un uzturēšanu iekļauti LNS budžetā, tad – vai ar to nenodarbojas SIA „LNS nekustamie īpašumi”?

Uz to I. Roķe atbildēja: tā kā visi nekustamie īpašumi ir LNS īpašums, tad tos iegādājas un pārdod tikai LNS.

Budžetā norādītā summa – 36 000 EUR ir nepieciešama kapitālā remonta darbiem. LNS kā īpašnieks maksā rēķinus, kurus izraksta un piegādā SIA „LNS nekustamie īpašumi”, kas organizē un atbild par veicamajiem remonta darbiem.

2016. gada budžets ar deficītu

Diskusijām sākoties, LNS prezidents Edgars Vorslovs atzina, ka viņu neiepriecina tas, ka 2016. gada budžets ir ar lielu mīnusu. Jādomā, kā turpmāk samazināt izdevumus un palielināt ieņēmumus. Šogad daudz LNS investēja nekustamo īpašumu sakārtošanā. Nākotnē jācer uz ieņēmumu palielināšanu no nekustamo īpašumu izmantošanas.

Varis Strazdiņš informēja, ka LNS valde SIA „LNS nekustamie īpašumi” uzdevusi sagatavot informāciju par 2015. gada finanšu plūsmu. Viņš atzina, ka jau šobrīd var pateikt, ka izdevumi 3 reizes pārsniedz ieņēmumus. Tas jāņem vērā. Domāju, ka ar laiku vajag ieviest ieejas maksu izklaides pasākumos atkarībā no pasākumu apjoma.

Nevajadzētu uzturēt īpašumus, kuri netiek izmantoti LNS vajadzībām. LNS ir daudz neizmantotu telpu, no kurām netiek iegūta peļņa. Šādus īpašumus uzturēt nav pareizi. V. Strazdiņš uzskata, ka šajā gadījumā nevajag baidīties pieņemt nepopulārus lēmumus.

Jāievieš maksa par izklaides pasākumiem

Viens no ieņēmumu palielināšanas veidiem ir maksas pakalpojumu paplašināšana.

LNS valdes lielākās daļas pārliecība ir tāda, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumi jānodrošina bez maksas, bet citi varētu būt par maksu, piemēram, par izklaides pasākumiem, kas notiek LNS telpās, vajadzētu iekasēt ieejas maksu.

Ivars Kalniņš teica, ka maksas pakalpojumus nepieciešams ieviest pakāpeniski, lai cilvēki pierod, ka būs jāmaksā. Salīdzinot ar Eiropas nedzirdīgo organizācijām, LNS ir vienīgā, kur viss notiek bez maksas. Pat Lietuvā un Igaunijā ieeja pasākumos ir par maksu.

Guntars Jurševskis tam piekrita: tā ir laba ideja. Bet reģionos, kur biedrības ir mazas, nav pareizi pieprasīt ieejas maksu pasākumos. To varētu ieviest tikai lielajos pasākumos, kur pulcējas visas biedrības kopā. Tāpat nav pareizi pārdot LNS īpašumus. LNS jāmeklē citas iespējas tos izmantot savā labā.

Dome nolēma apstiprināt šādu LNS 2016. gada budžetu:

Plānotais atlikums uz 1.01.2016 – 429 000 EUR

Ieņēmumi – EUR 2 188 165 Izdevumi – EUR 2 313 073

Ieņēmumu un izdevumu starpība –124 908 EUR

Plānotais atlikums uz 1.01.2017 – 304 092 EUR. 

 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas