Search form

20.06.2016

Drukāt

LNS 6. un 7. valdes sēdes lēmumi (video)

Sākot no 2016. gada jūnija, informāciju par LNS valdes lēmumiem piedāvājam zīmju valodā.


 

8. jūnijā LNS 6. valdes sēdē pieņemtie lēmumi

Valde nolēma atļaut SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” izmaksāt atvaļinājuma pabalstu valdes priekšsēdētājam Arnoldam Pavlinam un valdes loceklei Aelitai Streļčai, kā arī atļāva piešķirt  Arnoldam Pavlinam apmaksātu papildatvaļinājuma 5 darbdienas ar pabalstu 50% no mēnešalgas, bet valdes loceklei Aelitai Streļčai – 3 darbdienas apmaksātu papildatvaļinājumu ar pabalstu 20% no mēnešalgas.

LNS prezidents Edgars Vorslovs valdes locekļus informēja par Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) semināra un ģenerālās asamblejas pasākumu norisi, kas šogad no 19. – 22. maijam notika Nīderlandes pilsētā Ševeningenā. Ar LNS prezidenta sniegto informāciju varat iepazīties avīzes “Kopsolī” jūnija numurā.

Valdes locekļi izskatīja priekšlikumus un izteica ierosinājumus Starptautiskajai Nedzirdīgo nedēļas pasākumu organizēšanai, kas notiks 19. – 25. septembrī. Tās tēma ir „Ar zīmju valodu es esmu vienlīdzīgs!”. Valde uzdeva LNS viceprezidentei līdz 1. augustam iesniegt Zīmju valodas dienas pasākumu plānu.

Valde apstiprināja Surdotehniskās palīdzības centra iesniegtās pakalpojumu kompleksa izmaksas skaņas indikatoram ar gaismas signālu izsniegšanai.

Valde izskatīja SIA „LNS nekustamie īpašumi” ierosinājumu LNS dzīvojamo māju īrniekiem noteikt minimālo īres maksu un apstiprināja LNS piederošo dzīvojamo telpu īres maksas minimālo daļu, ko īrnieks maksā LNS par dzīvojamās telpas lietošanu:

• Daugavpilī, 18. novembra ielā 208

Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24

Valmierā, Brīvības ielā 44

Pļaviņu novads, Pļaviņās, 1. maija ielā ­­7

Papildus īres maksai īrniekiem ir jāmaksā arī ar īpašuma apsaimniekošanu saistītās izmaksas.

Valde apsprieda par pašdarbības festivālu kopumā. LNS valde izsaka pateicību visiem Rēzeknes reģionālās biedrības brīvprātīgajiem par brīvprātīgo darbu, nodrošinot LNS 20.amatiermākslas festivāla „Rēzekne – zilo ezeru zeme” veiksmīgu norisi.

 

16. jūnijā LNS 7. valdes sēdē tika pieņemtie lēmumi

LNS sadarbībā ar Kuldīgas reģionālo biedrību izstrādājusi projektu “Dienas centra izveide un darbības uzsākšana pakalpojumu sniegšanai dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem” iesniegšanai atklātam projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam.

 LNS valde nolēma uzņemties minētā projekta pieteikumā izvirzītās saistības realizācijai ar līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, tas ir, 1484,17 EUR.

LNS valde pilnvaroja LNS Jauniešu centra padomes locekļus Vari Salmiņu un Jāni Glušņonoku pārstāvēt LNS Jauniešu centru EUDY Ģenerālajā asamblejā
15. – 16. jūlijā Zviedrijā.

 LNS valde nolēma iesniegt LNS Domei2016. gada budžeta grozījumu projektu, iekļaujot papildu finansējumu 35 000 EUR LNS nekustamo īpašumu remontam diviem īpašumiem: Daugavpilī, Mihoelsa ielā 54 – 23 000 EUR un Rīgā, Elvīras ielā 19 – ­ 12 000 EUR.

LNS valde pārskatīja un apstiprināja 4 LNS SIA – Rehabilitācijas centrs, Surdotehniskās palīdzības centrs, Nekustamie īpašumi, LNS Dane – valdes locekļiem noteikto atlīdzību, piemērojot/mainot katras kapitālsabiedrības darbības apjomam un tās valdes locekļu darba pienākumiem atbilstošos koeficientus.

LNS valde atļāva SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” piešķirt valdes loceklei Lilitai Janševskai 3 darbadienu apmaksātu papildatvaļinājumu un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 35% no mēnešalgas.

LNS valde nolēma sasaukt LNS Domes sēdi 2016. gada 3. augustā pl.11, laiizskatītu LNS viceprezidentes iesniegumu par atbrīvošanu no amata pienākumu veikšanas un lemtu par jauna viceprezidenta ievēlēšanu, kā arī lemtu par LNS 2016.gada budžeta grozījumiem.

 

Ar pilnu valdes lēmumu tekstu varat iepazīties šeit: http://www.lns.lv/lat/par_mums/oficialie_dokumenti/valdes_lemumi/


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas