Search form

06.12.2016

Drukāt

LNS valdes sēdē (video)


LNS valdes sēdē 30. novembrī tika daudz diskutēts un pieņemti daudzi lēmumi

Par SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, SIA „LNS Nekustamie īpašumi” un Latvijas Nedzirdīgo savienības SIA „LNS DANE” revidentu iecēla SIA „Auditorfirma Grāmatvedis”” zvērināto revidentu Jānis Mežielu.

Visiem šiem 4 SIA jānoslēdz līgums ar SIA „Auditorfirma „Grāmatvedis”” par revīzijas pakalpojuma sniegšanu par gada pārskatā ietvertiem finanšu pārskatiem par periodu, kas beidzas 2016. gada 31. decembrī. Valde nolēma ierosināt LNS domei Jāni Mežielu iecelt par revidentu arī LNS 2016. gada pārskata revīzijai.

Pēc tam valde apsprieda un apstiprināja  SIA „LNS nekustamie īpašumi”, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” un SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” 2016. gada aktualizētos budžeta projektus, citiem vārdiem – izmaiņas budžetos.

Nākamajā dienas kārtības jautājumā LNS viceprezidente Inese Immure izskaidroja lietas būtību: apbalvojumu Nolikumā ir uzskaitīti visi LNS apbalvojumu veidi: nosaukums „LNS Goda biedrs”, nosaukums „LNS reģionālās biedrības Goda biedrs”, Atzinības raksts, Pateicības raksts un rakstiska pateicība, bet tajā pašā laikā Apbalvojumu nolikumā noteikts, ka LNS sekretāre uztur „Apbalvojumu piešķiršanas reģistru”, kurā pēc apbalvojumu veidiem tiek reģistrēti tikai Pateicības raksti un Atzinības raksti. Pēc būtības reģistrā būtu jābūt uzskaitītiem visiem apbalvojumu veidiem. Tāpēc viņa ierosināja šo punktu grozīt, ko valde arī izdarīja, minētajā reģistrā iekļaujot visu veidu apbalvojumus.

Valde nolēma apstiprināt arī nolikuma „Par nosaukuma „Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedrs” piešķiršanu” un nolikuma „Par nosaukuma „Latvijas Nedzirdīgo savienības reģionālās biedrības Goda biedrs” piešķiršanu” projektu jaunās redakcijas un virzīt tos uz tuvāko LNS domes sēdi apstiprināšanai.

Tika nolemts iesniegt LNS domei apstiprināšanai LNS 2017. gada budžeta projektu.

Valde nolēma sasaukt LNS domes sēdi 2016. gada 17. decembrī pl.11 Rīgā, Elvīras ielā 19 un apstiprināja domes sēdes darba kārtībā zvērināta revidenta iecelšanu, LNS 2016.gada budžeta apstiprināšanu, Nolikumu „Par nosaukuma „Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedrs” piešķiršanu” un „Par nosaukuma „Latvijas Nedzirdīgo savienības reģionālās biedrības Goda biedrs” piešķiršanu” jauno redakciju apstiprināšanu.

Valde izskatīja un apstiprināja LNS biedru sarakstu, kas izvirzīti LNS Atzinības raksta un LNS Pateicības raksta piešķiršanai svinīgajā Gada noslēguma pasākumā 2016. gada 17. decembrī.

 

LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas