Search form

10.09.2018

Drukāt

Valdes sēdēs – svarīgi lēmumi

Photo

Vasarā notika divas LNS valdes sēdes.


Sestā valdes sēde notika 10. jūlijā, apsprieda tikai vienu jautā­jumu – LNS 2018. gada budžeta grozījumus. Valde izskatīja tos un nolēma virzīt tālāk uz apstip­rināšanu domē. Sīkāk par grozī­jumiem lasiet augšējā rakstā par domes sēdi.

Septītā valdes sēde notika 13. augustā ar vairākiem dienas kārtības jautājumiem.

Par Valmieras dibināša­nas datumu

Vispirms apsprieda LNS Val­mieras reģionālās biedrības di­bināšanas laiku. Ir saņemts LNS Valmieras reģionālās biedrības valdes 2018. gada 15. februāra lēmums Nr. 2 – 4 ar lūgumu LNS valdei pārskatīt tās dibināšanas gadu.

Tā ir LNS Goda biedres (bijušās LNS muzeja darbinie­ces) Regīnas Rizikas iniciatīva. Valmierieši paši arī uzskata, ka pirmā nedzirdīgo biedrība tika re­ģistrēta 1929. gada 21. augustā kā “Vidzemes Kurlmēmo bied­rība” – ar mājvietu Valmierā. Tā savos darbības gados bija lielākā nedzirdīgo cilvēku organizācija Latvijā un apvienoja 145 biedrus no Valmieras, Alūksnes, Gulbe­nes u.c. apriņķiem. 1935. gadā biedrības statūti tika papildināti, nosakot, ka tās darbības teritorija ir visa Latvija.

Valdes locekļi ilgi apsprieda šo jautājumu, bet beigās vieno­jās, ka Valmieras RB dibināša­nas datums tomēr paliek līdzši­nējais – 1947. gada 9. februāris.

Ielūgumi, uzaicinājumi

No Eiropas Nedzirdīgo sa­vienības (EUD) LNS saņēmusi uzaicinājumu piedalīties Eiropas Nedzirdīgo sieviešu forumā, kas notiks pirmo reizi. To organizē Spānijas Nedzirdīgo biedrību konfederācija sadarbībā ar Va­lensijas Nedzirdīgo federāciju un Eiropas Nedzirdīgo savienības Dzimumu līdztiesības darba gru­pu. Organizatori sedz visus uztu­rēšanās izdevumus, dalībniekiem jāapmaksā tikai ceļa izdevumi.

Valde nolēma pilnvarot LNS viceprezidenti Inesi Immu­ri pārstāvēt LNS Eiropas Nedzir­dīgo sieviešu forumā 18. – 20. oktobrī Valensijā.

Tālāk valde izskatīja no Pa­saules nedzirdīgo federācijas (WFD) saņemto uzaicinājumu uz ģenerālo asambleju un kongresu 2019. gada 20. –28. jūlijā Parīzē, Francijā. Valde nolēma:

1. Pilnvarot LNS prezidenti Sandru Gerenovsku un vice­prezidenti Inesi Immuri pārstā­vēt LNS WFD ģenerālajā asamb­lejā un kongresā 2019. gada 20.– 28. jūlijā.

2. LNS prezidentes Sandras Gerenovskas dalības izdevumus segt no LNS budžeta līdzekļiem, bet viceprezidentes Ineses Im­mures dalības izdevumus segt no citiem līdzekļiem vai piesaistot sponsorus.

Par latviešu zīmju valo­das atzīšanas dienu

Tālāk bija nepieciešams lemt par latviešu zīmju valodas atzīša­nas datuma maiņu. 2017. gada 19. decembrī ANO Ģenerālā asambleja ar savu lēmumu par Starptautisko zīmju valodas dienu oficiāli noteikusi 23. septembri.

Latviešu zīmju valodas at­zīšanas diena kopš 2016. gada tika atzīmēta 1. septembrī ar LNS valdes 2015. gada 14. oktobra lē­mumu Nr.12 – 5. Jāatzīst, ka 1. septembrī daudziem mūsu bied­riem un skolām nebija iespējas piedalīties mūsu pasākumos, jo tā ir arī Zinību diena.

Valde nolēma: atsaukt LNS 2015. gada 14. oktobra valdes lēmumu Nr.12 – 5 un noteikt 23. septembri par Latviešu zīmju valodas atzīšanas dienu.

Par laikrakstu „Kopsolī” 2019. gadā

Valde nolēma: noteikt laik­raksta „Kopsolī” 2019. gada abonēšanas maksu tādu pašu kā 2018. gadā: Latvijas Pastā – 14,89 eiro, bet, pasūtot saņem­šanai uz vietas redakcijā, Reha­bilitācijas centrā vai Rītausmā, – 13,44 eiro.

Avīzes „Kopsolī” izdoša­nai jāturpina piesaistīt finanšu līdzekļi.

Avīzes „Kopsolī” elektronis­kā versija tāpat tiks bez maksas izsūtīta visiem LNS biedriem uz viņu norādīto e-pastu reģistrā.

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas