Search form

Papildinformācija

28.04.2017

Tava iespēja skaņu pasaulē

Lai atvieglotu vājdzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku ikdienu un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, Latvija par budžeta līdzekļiem nodrošina viņus ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem – ierīcēm, kas atvieglo cilvēku ar dzirdes traucējumiem komunikāciju un orientēšanos skaņu pasaulē. Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība – SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam).

31.01.2017

Par valsts deleģēto funkciju izpildi

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam un ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1472 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus tiflotehniku un surdotehniku” prasības, Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzirdes traucējumiem.

31.05.2016

Kā klienti izmanto valsts apmaksātos pakalpojumus

Rit septītais gads, kopš LNS turpina pildīt valsts deleģētās funkcijas – sniedz sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzirdes traucējumiem.

24.02.2016

Būs iespēja saņemt ceļa izdevumu atmaksu

Sākot ar 1. martu, atsevišķu valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem, kuriem ir III invaliditātes grupa, apmaksās ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā no dzīvesvietas līdz tuvākajai pakalpojumu saņemšanas vietai.

27.01.2016

Par valsts pasūtījuma izpildi skaitļos un faktos

Atbilstoši Sociālo pakalpoju­mu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam un ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1472 Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Lat­vijas Nedzirdīgo savienība sniedz so­ciālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzek­ļus – tiflotehniku un surdotehniku” prasības, Latvijas Nedzirdīgo sa­vienība sniedz sociālās rehabilitā­cijas un surdotulka pakalpojumus personām ar dzirdes invaliditāti un nodrošina ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem personas ar dzir­des traucējumiem.

20.10.2015

Kā saņemt surdotulka pakalpojumu

Latvijā cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām gadā saskarsmes nodrošināšanai, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.

29.06.2015

Izmantojiet iespēju apgūt sev vēlamu un darba tirgū pieprasītu profesiju

Aiz muguras izlaiduma laiks, un jaunieši tagad ir izvēles priekšā, kādu soli spert tālāk savā izglītībā. Latvijas Nedzirdīgo savienība aicina vājdzirdīgos un nedzirdīgos jauniešus apgūt kādu amatu, lai varētu sekmīgi konkurēt darba tirgū. Profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā piedāvā apgūt daudz un dažādas profesijas, un šīs plašās iespējas droši var izmantot arī jaunieši ar dzirdes traucējumiem, jo valsts apmaksā surdotulka pakalpojumu profesionālās izglītības programmas apguvē.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas