Search form

28.08.2017

Drukāt

Informatīvais izdevums “Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” laikmetu griežos: no 1. līdz 19. kongresam””

Photo

Viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā – Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) nogājusi garu, sarežģītu savas veidošanās un attīstības ceļu. Gaidot Latvijas simtgadi, domas vairāk pievēršas arī LNS vēsturei – svarīgākajiem notikumiem, pavērsieniem, pārvērtībām gadu gaitā un tās tagadējo vietu mūsdienu sabiedriskajās norisēs.


Ieskatu LNS vēstures gājumā sniedz projekta “LNS darbības stiprināšana – 2017” ietvaros šogad sagatavotais informatīvs izdevums “Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” laikmetu griežos: no 1. līdz 19. kongresam””. Tā saturā ir 5 nodaļas:

– Latvijas Nedzirdīgo savienības vēsture: no 1. līdz 19. kongresam;

– Latvijas Nedzirdīgo savienības darbība: 2013 – 2017;

– Personas ar dzirdes invalditāti: problēmu risinājums un atbalsts Latvijā;

– Latvijas Nedzirdīgo savienības ārējā darbība un ANO Konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošana;

– Latvijas Nedzirdīgo savienības darbības stratēģiskie virzieni: 2017 - 2021.

Izdevumā apkopota informācija par nedzirdīgo cilvēku biedrošanās pirmsākumiem, viņu dažādām organizācijām līdz vienotas biedrības/savienības izveidošanai un tās daudzpusīgajai darbībai mūsdienās.

Šī izdevuma saturs apliecina nepārtrauktu progresu – mainījušies ne tikai nosaukumi, bet arvien noteiktāki kļuvuši arī mērķi un uzdevumi ar nemainīgu pamatdomu – nedzirdīgajiem cilvēkiem nepieciešamas otrās mājas, vieta, kur vienmēr viņi gaidīti, uzklausīti, saprasti un nodrošināti ar palīdzību un atbalstu.

Izdevumā var izsekot katru atsevišķu vēstures posmu un tos galvenos mērķus, kurus LNS izvirzījusi nedzirdīgo interešu aizstāvībā ne tikai savas organizācijas ietvaros, bet arī valstiskā, Eiropas un starptautiskā līmenī.

Šobrīd LNS darbības pamatā ir ANO konvencija “Par personu ar invaliditāti tiesībām”. Nedzirdīgo tiesību aizsardzības jomā LNS izveidojusies laba sadarbība ar Eiropas Nedzirdīgo savienību un Pasaules nedzirdīgo federāciju.

Izdevums veidots, lai jebkurš LNS biedrs varētu labāk iepazīt savu organizāciju gan vēstures, gan mūsdienu aspektā. Tātad iepazīt un aktīvi iekļauties notiekošajās LNS aktivitātēs uz vietas savās biedrībās.

LNS mērķi nākamajiem gadiem definēti izdevuma noslēguma – 5. nodaļā. Tie ietver nopietnus uzdevumus nedzirdīgo dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Iepazīstiet tuvāk savu interešu aizstāvības organizāciju un iesaistieties aktīvā tās darbībā!

Izdevums sagatavots LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2017” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par izdevuma saturu atbild Latvijas Nedzirdīgo savienība.

Bukletu izstrādāja projekta darba grupa: Inese Immure (vadītāja), Skaidrīte Ivanišaka, Ilze Kopmane.

Bukleta elektronisko versiju varat lasīt šeit.

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība””.

 

Tekstu sagatavoja: Karīna Pavlova, atbildīgā par informācijas un publicitātes pasākumiem un Anete Arāja, ziņu korespondente.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas