Search form

28.02.2007

Drukāt

Klusās rokas
Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL
projekts
KLUSĀS ROKAS
 
Projekts tika īstenots EQUAL prioritātē Vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm
 
KAS IR EQUAL?
ES līmenī pastāv integrēta stratēģija cīņai ar diskrimināciju un sociālo atstumtību, un daļa no šīs stratēģijas ir EQUAL programma, kuras uzmanības centrā ir darba tirgus, kā arī citu instrumentu un politiku papildināšanas veidi. EQUAL saņem finansējumu no Eiropas Sociālā fonda (ESF) ar līdzfinansējumu no valsts un privātā sektora.

EQUAL mērķis ir aptvert visus diskriminācijas un nevienlīdzības iemeslus darba tirgū, kā arī ar to saistīto sociālo atstumtību. Šīs iniciatīvas mērķis ir papildināt nacionālās stratēģijas un citas ES nodarbinātības politikas
:
1) izstrādājot jaunas pieejas darba tirgus un sociālās iekļaušanas politikā un to pārbaudi;
2) apmainīties ar pieredzi dažādu valstu partneru starpā.

Projektu „Klusās rokas” īstenoja
·        Latvijas Nedzirdīgo savienība sadarbībā ar
·        Sociālās integrācijas centru
·        Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldi
·        Valmieras pilsētas domia
·        Atbalsta fondu invalīdu uzņēmējdarbībai
·        Nedzirdīgo jauniešu organizāciju “Efraims”

SVARĪGĀKIE MĒRĶI
·        Piedāvāt jaunus risinājums nedzirdīgo nodarbinātībai
·        Novērst sieviešu – dzirdes invalīdu diskrimināciju
·        Paaugstināt nedzirdīgo sieviešu pašapziņu un motivāciju
·        Sniegt priekšlikumus likumdošanas uzlabošanai

Galvenās aktivitātes
·        Apmācības, motivācijas programmas, 3 pilotprojekti (aktivitātes no 01.07.2005.- 31.12.2006.)
·        Izveidot piemērotu sistēmu nedzirdīgo bezdarbnieku pārkvalifikācijai
·        Izveidot sistēmu nedzirdīgo skolu absolventu iekļaušanai profesionālās apmācības programmās
·        Likvidēt nepamatotos profesiju aizliegumus, kas ierobežo nedzirdīgo tiesības
·        Izveidot starpinstitūciju sadarbības tīklu dzirdes invalīdu problēmu risināšanai
 
PROJEKTA PRODUKTI
 
HORIZONTĀLĀS INTEGRĀCIJAS PRODUKTI

Datu bāzes

ROKASGRĀMATA darba devējiem
 
 
Nedzirdīgajiem adaptēts apmācības komplekts sākotnējās datorprasmēs 
 
Nedzirdīgajiem adaptēts informatīvais bloks par nodarbinātības jautājumiem 
 
Nedzirdīgo motivācijas veicināšanas pasākumu modeļi 
 
Nedzirdīgo ģimeņu atbalsta moduļi un pasākumu veidošanas metodika 
 
Sistēmapraksts nedzirdīgajiem projektu realizētājiem    


VERTIKĀLĀS INTEGRĀCIJAS PRODUKTI

Koncepcija nedzirdīgo integrācijai aktīvās nodarbinātības pasākumos 
 
Koncepcija nedzirdīgo un vājdzirdīgo integrācijai profesionālās izglītības sistēmā 
 
Konceptuāli risinājumi multidisciplināras sociālās integrācijas sistēmas izveidošanai dzirdes invalīdiem
 
 PROJEKTA AKTIVITĀŠU NORISE  
Vertikālās integrācijas produktu prezentācijaEQUAL projekta Labklājības ministrijas vadības grupas sēdē 05.06.2007.
2.starptautiskās partnerības tikšanās "BEYOND SILEBCE" 2.-4.06.2006.   
Projekta prezentācija LM 10.05.2006 
ES vadlīnijas nedzirdīgu cilvēku ne diskriminācijai (vienlīdzībai) nodarbinātībā  
PUBLIKĀCIJAS
Starptautiskā sadarbība: koordinācijas un pieredzes apmaiņas vizītes
Izdevumi "Vīrietis.Sieviete.Vienlīdzība?"
Konference 27.09.2005.
 „Nedzirdīga sieviete darba tirgū Latvijā un ES. No diskrimināciju uz iekļaušanu”

Konferences prezentāciju materīāli:


Pētījums: Latvijas nedzirdīgās sievietes darba tirgū 
Likumdošanas un normatīvo aktu monitroringa protokols 
 
Diskriminācija pret cilvēkiem ar invaliditāti 
 
Darba un ģimenes dzīves saskaņošana 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas