Search form

17.04.2013

Drukāt

Metodiskais palīgmateriāls zīmju valodā „Projekta soļi zīmēs”

Photo

LNS ESF projekts „Attīstības vektors” (ID 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/173)
1.
Ievads
 
 
2. Projekta būtība
Kas ir projekts?
Kas ir problēma?
Kā var risināt problēmu?
Kur var iegūt finansējumu?
Projekta plānošana
Projektu veidi
 
3. Projekta terminoloģija un jēdzieni
 
kapacitātevispārējais mērķis
 
 
4. Projekta sagatavošana
Ar ko sākt?
Kur, kā iesniegt?
Ko darīt, ja ir neskaidrības?
Projekta pieteikums (veidlapa)
Projekta saturs
Projekta mērķi un uzdevumi
TRIKS modelis
Loģiskās plānošanas matrica
Partnerība
 
5. Saistošie un nepieciešamie dokumenti
Saistošie un nepieciešamie dokumenti
Nacionālās attīstības plāns (NAP)
Horizontālās prioritātes
Informācijas un publicitātes prasības
 
6. Projekta pieteikuma sagatavošana ESF
 
1.A sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju
Projekta iesniedzējs
Projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona
Projekta iesniedzēja kontaktpersona
Projekta iesniedzēja tips
Projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības kods (NACE kods)
 
1.B sadaļa – Pamatinformācija par sadarbības partneri
Sadarbības partneris
Sadarbības partnera atbildīgā amatpersona
Sadarbības partnera kontaktpersona
Sadarbības partnera tips
Sadarbības partnera saimnieciskās darbības kods (NACE kods)
 
2. sadaļa – Projekta apraksts
Projekta kopsavilkums
Projekta īstenošanas vieta
Projekta klasifikācija (projekta saturam atbilstošais NACE kods)
Projekta nepieciešamības pamatojums jeb problēmas apraksts
Problēmas risinājuma apraksts
Projekta mērķi
Plānotās projekta aktivitātes
Projekta aktivitāšu ietvaros sasniedzamie rezultāti
Projekta atbilstība
Projekta tiešo mērķa grupu skaits un raksturojums
 
3. sadaļa - Projekta īstenošana
Projekta īstenošanas un vadības kapacitāte 
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums
Sadarbības partnera loma projektā un piesaistes pamatojums
Projekta iekšējā izvērtēšana
Projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas
Projekta īstenošanas laika grafiks
Projekta īstenošanas risku izvērtējums
 
4. sadaļa - Publicitāte
Projekta informācijas un publicitātes prasības
 
5. sadaļa - Horizontālās prioritātes
 Vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošana
 
6. sadaļa - Projekta izmaksas un finansēšanas avoti
 Projekta budžets
 
7. sadaļa - Apliecinājums
Apliecinājums
Sadarbības partnera apliecinājums
 
Pieteikuma noformēšana un iesniegšana
 

Projekta kopējās izmaksas ir 24 999.98 LVL, no kurām 92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas