Search form

08.08.2013

Drukāt

LNS projekta „Attīstības vektors” noslēgumā – Latvijas mēroga konference (foto)

Photo

ESF/ LNS projekta „Attīstības vektors” noslēgumā kultūras centrā „Rītausma” notika Latvijas mēroga konference par tēmu „Nevalstisko organizāciju ( NVO) līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas” LNS darbības tālākajā progresā pašreizējā periodā.


Kā atzīmēja projekta vadītāja Aija Sannikova, šis laiks izvirza jaunus izaicinājumus ikvienas NVO un arī  LNS attīstībā, un to risinājumi jāmeklē arī šīs konferences ietvaros, kuras mērķis – apgūt labāko radniecīgo organizāciju pieredzi šajā jomā. Savu izsmeļošo prezentāciju  par projekta   „Attīstības vektors”  realizācijas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem viņa nobeidza ar īpašiem vārdiem: Aizvien saule debesīs,… un zini – sirds to sajutīs: šis ir tavs laiks.
 
Pirmās daļas plenārsēdē pārskatu par labās prakses piemēriem un risinātām problēmām LNS veikumā aizvadītajos četros gados sniedza LNS prezidents Arnolds Pavlins. Viņš uzsvēra lielo darbu, kas ir pamatā LNS sasniegumiem, atzīmēja 15 projektu sekmīgo realizāciju  un LNS spēju atbildīgi pildīt  uzticētos apjomīgos valsts pasūtījuma uzdevumus. Savā prezentācijā viņš ar spilgtu aplikāciju TEICAMI novērtēja vairākus sasniegumus: sociālās rehabilitācijas pakalpojumu paplašināšanos un jauno centru atvēršanu , lielos LNS pasākumus – 90 gadu jubileju, Nedzirdīgo dienu Dzintaros un Elvīras ielā, novitātes kultūras jomā un informācijas nodrošināšanā, ieguldījumu zīmju valodas attīstībā, bet kā problēmu minēja darbu ar jauniešiem.  A. Pavlins atzina, ka LNS darbībā sasniegusi ļoti augstu līmeni  un, cerams, nākotnē to izdosies saglabāt.
 
Nākamie runātāji – vairāku nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji dalījās savā darba pieredzē, apcerot dažādas tēmas: Kā realizējas idejas (Latvijas  Samariešu apvienība); Pieredze līdzdalībai lēmumu pieņemšanā (Apeirons) , Idejas, vērtības un pieredze (Resursu centrs sievietēm „Marta”).
 
No LNS puses par ES finansējuma piesaisti uzstājās viceprezidente Sandra Gerenovska; informācijas būtību kā iespēju brīvību skaidroja Zigmārs Ungurs; par NVO darbību sabiedrības labā – Māra Lasmane un par zīmju valodas nozīmi informācijas pieejamībā – Ilona Liniņa.
 
Pēcpusdienā dalībnieki strādāja atsevišķās sekcijās, izskatot jautājumus šādās jomās: Informācija mūsdienu sabiedrībā (moderatori Z. Ungurs un S. Ķikure); NVO loma lēmumu pieņemšanā (M. Lasmane); Attīstība kā projekts (S. Gerenovska); Informācija – komunikācija – darbība (I. Liniņa).
 
Mārīte Truntika, no Rēzeknes: „Piedaloties konferencē ieguvu daudz jaunas informācijas: piemēram, uzzināju no Latvijas Samariešu apvienības pārstāvja sniegtās prezentācijas, kā NVO sadarbojas ar pašvaldības, valsts iestādēm lēmumu pieņemšanā, kā notiek atsevišķu cilvēku grupu interešu aizstāvēšana, viņu tiesību pārstāvēšana utml.
 
Liels prieks un lepnums radās par LNS sasniegumiem, kad to kopsavilkumu redzēju mūsu prezidenta A. Pavlina sniegtajā prezentācijā: īpaši daudz paveikts  valsts pasūtījuma deleģēto uzdevumu izpildē, projektu realizācijā mūsu cilvēku labā. Cepuri nost!”
 
Sandra Gutāne, no Rīgas: Konferencē valdīja radoša, pozitīva gaisotne, kas veicināja mūs domāt par to, kā mēs katrs varētu iesaistīties savas organizācijas darbā, kā nepalikt malā tad, kad par mums pieņem izšķirošus lēmumus. Atmiņā palikusi  „Apeirona” pārstāvja uzstāšanās, no kuras uzzināju par sarežģīto procedūru, kā notiek gatavoto dokumentu tapšana Ministru kabinetā un kāda tiem ir publiskā pieejamība: katrs, kas ieinteresēts kāda dokumenta saturā, var ar to iepazīties un savus priekšlikumus iesniegt  2 stundas nedēļā (trešdienās). Pārsteidza arī stāstījums par to, kā Resursu centra „Marta” darbinieces dibina kontaktus un rosina sieviešu aktivitāti Irākā, Uzbekijā un citur.
 
Liels paldies projekta vadītājai Aijai Sannikovai par zinoši, gudri un radoši organizēto projekta norisi, kas mums, aktivitāšu dalībniekiem, atvēra jaunas iespējas sevi pilnveidot, apgūt jaunas prasmes, iedrošināja piedalīties aktīvāk visā, kas notiek mūsu savienībā.
 
 Bet notiek taču ļoti daudz! Par to visi vēlreiz pārliecinājāmies, vērojot LNS veikuma kopsavilkumu tās prezidenta A. Pavlina prezentācijā. Mums patiešām ir ar ko palepoties pārējo NVO vidū.
 
Pēc konferences pirmoreiz man radās vēlēšanās būt klāt LNS kongresā, lai no malas praksē varētu pavērot, kā mūsu delegāti piedalās svarīgu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmēs LNS darbību un tālāko virzību  turpmākajos 4 gados.”
 
Noslēgumā sekcijas prezentēja sava darba rezultātus (LNS mājaslapā varēs iepazīties ar tiem un  visām minētajām prezentācijām – par to informācija sekos).
 

 
Materiālu sagatavoja: laikraksts "Kopsolī" 
 

92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par tā saturu atbild LNS laikraksta „Kopsolī” galvenā redaktore Ilze Kopmane.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas