Search form

15.08.2014

Drukāt

Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

Photo

Latvijā no 2013.gada 1.janvāra ir pieejami asistenta pakalpojumi invalīdiem, pārvietojoties ārpus dzīvesvietas.


Sīkāka informācija atrodama Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3. un 31.punktā (01.01.2013. redakcijā), 12.panta 51 daļā un sestajā daļā, kā arī Ministru kabineta 18.12.2012. Noteikumos Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā".
 
Asistenta pakalpojumu var saņemt:
1) personas ar I invaliditātes grupu redzes traucējumu dēļ;
2) personas ar I vai II invaliditātes grupu (kuriem ir garīgās veselības traucējumi, augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti un apgrūtināta pārvietošanās), pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību*;
3) personas no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.
 
* persona ar I vai II invaliditātes grupu minētā atzinuma vietā var iesniegt personas individuālo rehabilitācijas plānu ar ieteikumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja komisija to izsniegusi no 2012. gada 1. novembra līdz 2012. gada 31. decembrim.
  
Kas nodrošina asistenta pakalpojumu?
Asistenta pakalpojumu saņemšanu un apmaksu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests.
 
Ko darīt personai, lai saņemtu asistenta pakalpojumu pašvaldībā?
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis griežas deklarētās dzīvesvietas sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka un iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu,  uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.
 Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.
 
Iesniegumā norāda:
1) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa nr. vai e-pasta adresi;
2) likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
3) vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas (ja tas ir zināms);
4) informāciju par to, vai persona saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;
5) vēlamā asistenta pakalpojuma vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms);
6) asistenta pakalpojuma izmantošanas mērķi.
 
Asistenta pakalpojuma izmantošanas mērķi (jāizvēlas vajadzīgos):
1) ikdienas nokļūšana darbavietā,
2) ikdienas nokļūšana izglītības iestādē,
3) augstākās izglītības apgūšana (tikai personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem ar redzes traucējumiem),
4) ikdienas apmācību kursi, pārkvalifikācijas pasākumi utml.,
5) ikdienas nokļūšana dienas aprūpes centrā,
6) regulāra piedalīšanās nevalstisko organizāciju, sporta, pašdarbības, ārpusskolas un citās aktivitātēs,
7) regulāra ārstniecības pakalpojumu saņemšana un ģimenes ārsta apmeklēšana (atbilstoši ārstu nosūtījumiem),
8) neregulāra pakalpojumu saņemšana (iepirkšanās, institūciju apmeklējumi u.c.),
9) neregulāra piedalīšanās pašdarbības kolektīvu, pulciņu utt. nodarbībās,
10) brīvā laika pavadīšana (pasākumu apmeklējums, saskarsme ar citām personām),
11) citas aktivitātes (norādīt kādas, kur un cik stundas nedēļā).
 
 
Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt pašvaldībā?
Pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz:
1) rakstisks iesniegums;
2) Veselības un darba ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums;
- par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;
- par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucejumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz astoņpadsmit gadu vecumam;
3) institūcijas apliecinājums par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniedz attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa, piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem);
4) darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
5) izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
6) dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas);
7) Citus dokumentus iepriekš neatrunātos gadījumos, vienojoties par to ar sociālā dienesta darbiniekiem.
 
Kas var būt par asistentu?
Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir profesionāla darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, kā arī jebkura privātpersona (piemēram, ģimenes loceklis vai radinieks, draugi un kaimiņi). Klientam ir prioritāte asistenta izvēlē.
 
Kāds var būt asistenta pakalpojuma apjoms?
Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundu nedēļā, izņemot personas ar, I grupas redzes invaliditāti, kuras saņem pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā.
 Viena un tā pati persona var sniegt asistenta pakalpojumu pašvaldībā un izglītības iestādē.
Sociālajam dienestam ir tiesības slēgt līgumu ar juridisku personu, kas organizēs pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti.
 
Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz atbildi par asistenta pakalpojuma piešķiršanu.
 
Pakalpojuma pieprasītāja tiesības
Persona ir tiesīga atteikties no asistenta pakalpojuma sniedzēja un izvēlēties citu asistenta pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot sociālajam dienestam pamatotu rakstveida iesniegumu. Personai ir tiesības atteikties no pakalpojuma sniedzēja ne vairāk kā divas reizes gadā.
 
Ievērībai
Kad saņemts ģimenes/ārstējošā ārsta “Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju” (veidlapa Nr. 088/u) asistenta pakalpojuma piešķiršanai un atzinuma saņemšanai, uz komisiju jāreģistrējas savlaicīgi.
 
Cienījamie LNS biedri, I un II invaliditātes grupas klienti, lūdzu, izmantojiet savas tiesības, asistents jūs pavadīs uz vajadzīgo vietu un atvedīs atpakaļ uz dzīvesvietu, būs atbalsts ceļā pavadītā laikā vai citos dzīvē nepieciešamos gadījumos. Viss ir jūsu rokās.
 
Lūgums izmantot surdotulka pakalpojumus, apmeklējot ģimenes ārstu, VDEĀK ekspertīzes komisiju, sociālās un citas iestādes.
 
Sīkāka informācija katram ir pieejama savas pašvaldības sociālajā dienestā.
 
 
Informāciju sagatavoja: Genovefa Ņevjadomska,

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas