Search form

20.08.2012

Drukāt

Jautājumos un atbildēs: Kā saņemt asistenta pakalpojumu skolā?

Photo


No 2012. gada 1. septembra 7 – 18 gadus veciem bērniem un pilngadīgiem cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu būs iespēja saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

Kas varēs saņemt asistenta pakalpojumu?
Asistenta pakalpojumu varēs saņemt 7 līdz 18 gadus veci bērni, bet, ja mācās – arī pilngadīgi cilvēki, kuriem ir I vai II invaliditātes grupa, kuriem piešķirts īpašās kopšanas pabalsts un kuri mācās vispārējās vai profesionālas izglītības iestādēs.

Kā saņemt asistenta pakalpojumu?
Vecākiem skolā jāiesniedz iesniegums par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, individuālais rehabilitācijas plāns un VDEĀVK ieteikums. Plānots, ka vecāki varēs skolā vērsties arī tikai ar iesniegumu, un tad skola pati pieprasīs no VDEĀVK nepieciešamos dokumentus.

Kas jādara, ja bērnam jau ir noteikta invaliditāte?
Ja bērnam, kurš pretendē uz asistenta pakalpojumu, invaliditāte jau ir noteikta un ir arī saņemts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, tad viss garais ceļš plāna iegūšanai nebūs jāiet.
Ja vecāki vēlas, viņi var vērsties uzreiz VDEĀVK ar lūgumu izsniegt individuālo rehabilitācijas plānu un ieteikumu pakalpojuma saņemšanai (vai arī tikai ieteikumu, ja bērnam jau ir pašvaldības sociālā dienesta sagatavots rehabilitācijas plāns). Pēc tam visus dokumentus paši var iesniegt savā skolā.

Kad varēs sākt saņemt asistenta pakalpojumu?
Plānots, ka bērni ar invaliditāti no 7 līdz 18 gadu vecumam asistenta pakalpojumu varēs sākt izmantot no jaunā mācību gada sākuma, proti, jau 2012. gada septembrī. Vecāki jau no 1. augusta var vērsties VDEĀVK, lai saņemtu individuālo rehabilitācijas plānu un ieteikumu asistenta pakalpojumam.

Kā asistents palīdzēs skolēnam ar invaliditāti?
Asistents palīdzēs skolēnam ar invaliditāti veikt vairākas darbības: pārvietoties izglītības iestādē, veikt pašaprūpi (piemēram, veikt personīgo higiēnu, palīdzēs ēdienreizēs, apģērbties vai noģērbties, kārtot apģērbu), sarunāties ar pedagogu, veikt mācību pierakstus un sagatavot mācību materiālus darbam, sakārtot mācību piederumus un darba vietas, sazināties ar vienaudžiem un citiem cilvēkiem izglītības iestādē (piemēram, starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā, ārpusstundu pasākumos u.c.), līdzdarboties izglītības iestādes pasākumos.

Vai asistents palīdzēs nokļūt uz skolu un no skolas?
Nokļūšana uz un no mācību iestādi jānodrošina ģimenei, tas nebūs asistenta skolā pienākums.
No 2013. gada 1. janvāra ir plānots ieviest arī asistenta pakalpojumu cilvēka dzīvesvietā. Šo asistentu pienākums būs palīdzēt cilvēkiem ar smagu un ļoti smagu invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Šobrīd Labklājības ministrijā notiek darbs pie šī asistenta pakalpojuma izstrādes, lai precīzi noteiktu mērķa grupas un kritērijus pakalpojuma saņemšanai.

Cik ilgi asistents palīdzēs?
Asistents palīdzēs līdz 40 stundām nedēļā. Šāda asistenta palīdzība būs pieejama visa mācību gada laikā. Plānots, ka pirms nākamā mācību gada būs tikai jāapstiprina nepieciešamība turpināt pakalpojuma saņemšanu.

Kas ir individuālais rehabilitācijas plāns?
Individuālais rehabilitācijas plāns ir dokuments, kas vienkopus apkopo visu speciālistu ieteikumus un nepieciešamos atbalsta pasākumus personai ar invaliditāti. Tādēļ saskaņā plāna sagatavošanā iesaistīti ģimenes ārsti, sociālais dienests un VDEĀVK.

Vai dokumenti ir jākārto klātienē?
VDEĀVK ieteikuma saņemšanai dokumentus iespējams nosūtīt un saņemt arī pa pastu vai ar elektronisko parakstu. Bērna klātbūtne nav nepieciešama, ja vien komisija bērnam jau ir sniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Kas pieņems lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu?
Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņems mācību iestāde, kurā bērns mācās, jo tieši skola slēgs vienošanos un apmaksās asistentu. Skola tikai pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību izvirzītajiem nosacījumiem, bet nevērtēs pakalpojuma nepieciešamību. To noteiks VDEĀVK ieteikums un individuālais rehabilitācijas plāns.

Kā plānota līguma slēgšana?
Skola noslēgs trīspusēju vienošanos starp bērna invalīda vecākiem, asistenta pakalpojuma sniedzēju un izglītības iestādi. Tajā norādīs arī asistenta pienākumus, tai skaitā ar atrašanos izglītības iestādē un izglītības procesu saistītās darbības, kuru veikšanai asistents paredzēts.

Vai asistenta pakalpojumus nodrošinās arī speciālo skolu audzēkņiem?
Asistenta pakalpojums neattieksies uz speciālajām izglītības iestādēm, kuru uzturēšanu nodrošina no valsts budžeta. Šajās mācību iestādēs jau šobrīd tiek piešķirts finansējums tehniskā personāla nodrošināšanai (to skaitā arī aprūpētājiem un citiem speciālistiem).

Kur atrodas VDEĀVK bērnu nodaļa?
LM atgādina, ka VDEĀVK bērnu nodaļa no 6. augusta klientus pieņem jaunās telpās - Ventspils ielā 53. Tur klientu ērtībām reģistratūrā ir izveidota rindu vadības sistēma ar atsevišķu apkalpošanu bērniem. Tāpat apmeklējumam joprojām var pieteikties iepriekš, rezervējot noteiktu laiku. Komisijas interneta vietne: www.vdeavk.gov.lv.

Jautājumu gadījumā par piešķiršanas kārtību lūdzam sazināties ar Labklājības ministrijas speciālistiem, zvanot pa tālruni 67021612


Informācija no Labklājības ministrijas mājaslapas, 10.08.2012


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas