Search form

02.10.2012

Drukāt

NVA aicina uz mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām

Photo

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2012.gada 3.oktobra atsāk bezdarba riskam pakļauto personu reģistrāciju dalībai ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”.


Projekta mērķis: nodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darba dzīvi saistītas:
  • profesionālās pilnveides programmas (no 160 stundām), izņemot tās profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību;
  • neformālās izglītības programmas (no 24 līdz 159 stundām), lai apgūtu vai pilnveidotu saziņu valsts valodā, saziņu svešvalodās, digitālās prasmes, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības prasmes. Projekta ietvaros netiek atbalstīta neformālās izglītības programmu apguve, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību.

Mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
  • ir vecumā no 25 gadiem;
  • ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu), iesniedzot personas apliecinājumu (veidlapa šeit);
  • nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
  • pēdējo divu gadu laikā nav pabeigusi izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā "Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām".
NVA sedz mācību maksu pilnā apjomā, nepārsniedzot 250 latus*, ja persona, kas pretendē uz apmācību kuponu, atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
  • ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības un VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu);
  • ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu);
  • līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
  • ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).
*Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpību sedz nodarbinātā persona.
 
Uzmanību! Nedzirdīgajiem cilvēkiem ir iespēja saņemt surdotulka pakalpojumu apmācību laikā. Ja jūs strādājat, arī jūs varat mācīties kādā no NVA profesionālās vai neformālās izglītības programmām. Šobrīd galvenais – nekavējoši doties uz jebkuru NVA filiāli un pieteikties apmācību kupona saņemšanai. Dalībnieku skaits apmācībām ir ierobežots, tāpēc svarīgi to izdarīt pēc iespējas ātrāk, ievērojot tālāk minēto pieteikšanās shēmu (jau mājās varat izdrukāt un aizpildīt apliecinājumu no NVA mājaslapas).
 
Kā pieteikties Mūžizglītības pasākumam un saņemt kuponu? Izmanto šo shēmu:
 
 
Izdrukāt shēmu Word formātā 
 
 Sekojiet ziņām par reģistrācijas norisi šeit.
 
 
Sagatavoja: Ilze Kopmane

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas