Search form

12.12.2012

Drukāt

Par surdotulka pakalpojuma saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām saņemšanu no 2013. gada

Kā jau videoziņās Nr. 165 iepriekš informējām, Saeima 15. novembrī pieņēma grozījumus Invaliditātes likumā un no 2013. gada 1. janvāra katram nedzirdīgam cilvēkam būs tiesības saņemt surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām.


Līdz ar to no 2013. gada 1. janvāra mainās surdotulka pakalpojuma pieteikšanas un saņemšanas kārtība. Turpmāk surdotulka pakalpojumi nebūs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sastāvdaļa, bet gan atsevišķs ar likumu noteikts pakalpojums, kura saņemšanas kārtību noteiks Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1472 Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” (šobrīd LNS pieejams tikai noteikumos plānoto grozījumu projekts).
 
Atbilstoši šiem noteikumiem, lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, personai Latvijas Nedzirdīgo savienībā ir jāiesniedz:

1) 
Iesniegums, kurā izteikts lūgums sniegt surdotulka pakalpojumu un norādīts:
a) personas vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;
b) informāciju par to, vai atbilde var tikt sniegta elektroniski (ja personai ir e-pasta adrese);
   (iesnieguma paraugu skatīt šeit)

2) 
ārstējošā ārsta izziņu, kas apliecina, ka personai ir dzirdes traucējumi, tos nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzeļiem un nepieciešams surdotulka pakalpojums;

3) 
Invaliditātes apliecības kopija.
 
Ja invaliditātes apliecības kopija netiek iesniegta, tad iesniegumā jānorāda, ka piekrītat tam, ka Latvijas Nedzirdīgo savienība pieprasa un saņem no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) informāciju par to, vai jums invaliditāte noteikta dzirdes dēļ.

Piezīme
: iesakām iesniegumam pievienot arī VDEĀVK lēmuma kopiju par to, ka invaliditāte piešķirta uz mūžu, tad LNS varēs piešķirt pakalpojumu līdz noteiktās invaliditātes termiņa beigām. Ja VDEĀVK lēmuma kopija netiks iesniegta, tad pakalpojumu varēs piešķirt līdz Invaliditātes apliecības derīguma termiņa beigām.
 
LNS izskatīs saņemtos dokumentus, ja tie atbildīs prasībām, pieņems lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. Pēc lēmuma pieņemšanas ar personu tiks slēgts rakstisks līgums, kurā būs norādīta surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtību, pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks, kārtība, kādā veicamas izmaiņas vietas un laika plānošanā, surdotulka transporta izdevumu un ceļā pavadītā laika segšanas kārtība nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā, LNS un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumi, atbildība, līguma izbeigšanas nosacījumi.

Uzmanību!
Personām, kuras jau no 2013. gada 2. janvāra plāno izmantot surdotulka pakalpojumu, minētie dokumenti LNS ir jāiesniedz jau decembrī!
SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” surdotulka pakalpojumu nodrošinās tikai pēc tam, kad klients ar LNS būs noslēdzis līgumu par pakalpojuma saņemšanu.


Teksts: Edgars Vorslovs

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas