Search form

09.04.2013

Drukāt

Cenu apzināšana „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde semināru norisei Latvijas reģionos”

Photo

biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96


1. Pasūtītājs
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs
Pasūtītāja rekvizīti:
adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083;
reģistrācijas Nr. 40008000615;
tālrunis 67470595, fakss 67470444;
Banka: Valsts Kase
SWIFT kods: TrellV22
Projekta konts (IBAN):
LV81TREL9085276007000
 

2. Uzaicinājuma informācija
Finansējuma saņēmējs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) lūdz iesniegt Piedāvājumu cenu apzināšanai „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde semināru norisei Latvijas reģionos” ESF projekta „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96, ietvaros Elvīras ielā 19, Rīgā.
 
 
3. Informācija cenu apzināšanai

3.1.
Plānotais iepirkuma priekšmets:
Ēdināšanas pakalpojumi kafijas paužu nodrošināšanai  Latvijas reģionos (9 norises vietas: Valmiera, Smiltene,  Rīga, Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Pļaviņas, Daugavpils, Rēzekne) – 1. pielikums.
 
3.2.
Piedāvātai cenai jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar gatavā produkta izveidi, iepakojumu, saistītām izmaksām un piegādi Pasūtītā norādītajā adresē (vai Izpildītāja telpās) un galda servēšanu.
 
3.3.
Pakalpojums jāveic atbilstoši Piedāvājumam. Uzņēmumam, kas iesniedz piedāvājumu, ir jābūt atļaujai veikt sabiedrisko ēdināšanu un jānodrošina pakalpojuma un ēdienu kvalitāte.
 
3.4.
Piedāvājuma cena jānorāda bez PVN.
Piedāvājumu var iesniegt rakstiski no 09.04.2013. līdz 15.04.2013. (ieskaitot):
- personīgi Elvīras ielā 19, Rīgā, biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (2.stāvs; 6.kabinets) vai par semināra norisi atbildīgai personai, kas nosūtīs vai iesniegs uzaicinājumu;
- pa pastu (pasta adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LNS, LV- 1083);
- pa e-pastu: [email protected] vai par semināra norisi atbildīgai personai, kas nosūtīs uzaicinājumu;
Visos gadījumos jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontakttelefons un e-pasta adrese.
 
3.5.
Plānotais līguma slēgšanas datums – sākot no 16.04.2013.
 
3.6.
Pakalpojuma sniegšanas periods: individuāli katrā norises vietā, bet iekļaujoties periodā : 18.04.2013.- 30.06.2013.
 
Detalizēta informācija par konkrēto pakalpojuma sniegšanas laiku tiks noteikta līguma slēgšanas periodā.
 
3.7.
Paredzamā līgumcena
Līgumcena tiks noteikta pēc aprēķina:
 2.50 LVL x personu skaits = LĪGUMCENA (LVL: bez PVN)
 
3.8.
Plānotās izmaksas uz vienu personu dienā nedrīkst pārsniegt 2.50 latus (bez PVN). Plānotais pakalpojumu skaits vienā norises vietā – 1 pakalpojums. Plānotais pakalpojums jāsniedz vienā dienā vienā norises vietā.
Pretendents var pieteikties uz pakalpojumu sniegšanu jebkurā norises vietā, sniedzot piedāvājumu uz katru norises vietu atsevišķi.
 
3.9.
Pakalpojuma apmaksas kārtība:
pēc faktiski veiktā pakalpojuma par iepriekšējo mēnesi, 10 darba dienu laikā no pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta (ar pielikumiem) parakstīšanas un rēķina saņemšanas un apstiprināšanas.
 
3.10.
Finanšu piedāvājums par pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt paredzamo līgumcenu, kuras aprēķina metodika noteikta šīs cenu aptaujas 3.7. punktā.
 
3.11.
Pretendentam jāiesniedz Piedāvājums (2. pielikums), kas ietver:
3.11.1. Apliecinājumu brīvā formā par iespēju piegādāt ēdienu pasūtītāja norādītā adresē (Elvīras iela 19, Rīgā) noteiktā laikā darba dienās un brīvdienās (izņemot valsts svētku dienas).
 
3.11.2. Apliecinājumu brīvā formā par garantiju, ka uzņēmumā tiek ievērotas sanitārās un pārtikas aprites normas, kas noteiktas Latvijas republikas likumdošanā.
 
 
Uzmanību! Īpaša informācija!
3.11.3. Organizējot kafijas pauzes, jānodrošina ēdiena vienreizējās lietošanas trauki individuālai lietošanai (komplektā ar dakšu, nazi vai karoti, salvetēm);
 
3.11.6. Piedāvājuma ēdienkartē  personai dienā jāiekļauj:
1) dzērieni – sula (0.2 l), tēja (0.2 l), kafija (0.2 l) (komplektā ar cieto cukuru – 4 gab., pienu vai krējumu kafijai - 2 iep. gab.;
2) uzkodas, salāti, miltu ēdieni, konditorejas izstrādājumi vai cits (piedāvā Pretendents)
 
3.11.5. Ēdienkartes detalizācija vai ēdienkartes maiņa var notikt pirms ēdināšanas pakalpojuma, bet plānotās izmaksas nevar pārsniegt 2.50 latus dienā uz vienu cilvēku. Šajā gadījumā izmaiņas saskaņojamas ar Pasūtītāja pārstāvi rakstiski (apstiprinot dienas piedāvājuma ēdienkarti).
 
3.11.5. Neparedzētajos, no Pasūtītāja neatkarīgos gadījumos, var notikt ēdināšanas pakalpojuma nosacījumu (vieta, datums, skaits) izmaiņas. Izpildītājs par ēdināšanas nosacījumu izmaiņām tiks informēts vismaz 3 dienas iepriekš.
 
3.12.
Nosakot pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks ņemts vērā Pretendenta piedāvātais sortiments (dažādība) un ēdiena daudzums (gramos). Priekšroka tiks dota Pretendentam ar plašāko sortimentu un/vai lielāko ēdiena daudzumu uz personu.

 
Noslēdzot līgumu, Kandidātam būs jāiesniedz:
- VID izziņa, kas apliecina, ka uz līguma noslēgšanas brīdi uz to neattiecas nosacījumi, kas ierobežo tiesības noslēgt līgumu (apliecina, ka Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus). Izziņa netiks pieprasīta, ja minēto informāciju varēs iegūt publiskajās datubāzēs;
- Dokuments, kas apliecina, ka pretendents var veikt sabiedrisko ēdināšanu (pretendenta apstiprināta kopija).
 
 
Pielikumā:
1. pielikums - Plānotais dalībnieku skaits semināru norises vietās – ēdināšanas gadījumu skaits.
2. pielikums - Piedāvājums (veidlapa).
3. pielikums - Līguma projekts.
 
Apstiprināts iepirkuma komisijas 09.04.2013. sēdē.
 

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas