Search form

04.02.2014

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma lēmumu „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi”; ID Nr. LNS 2014/1, 1.daļā


Pasūtītāja – biedrības „ Latvijas Nedzirdīgo savienība” Iepirkumu komisija informē, ka iepirkuma Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi”; ID Nr. LNS 2014/1,   1.daļā tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums:

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese

Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks

Iepirkuma daļa

Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)

1.

SIA Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO”, Reģ. Nr.40003044990,  juridiskā adrese: Kalēju iela 9/11, Rīga, LV-1050

2014.gada 27.janvāris, plkst.14.48

1.daļa

14 186.80

Iepirkumu komisija izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un pieņēma šādu lēmumu (protokols Nr.4; 04.02.2014.):
 
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi”; ID Nr. LNS 2014/1, 1.daļā piešķirt Pretendentam  SIA Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO”, Reģ. Nr.40003044990, juridiskā adrese: Kalēju iela 9/11, Rīga, LV-1050, ar piedāvājuma summu 14 186.80 EUR (bez PVN), kā Pretendentam, kurš atbilst visām iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, Līgumslēdzēja finansu resursu iespējām, un kas ir  viszemākās cenas piedāvājums iepirkuma 1.daļā.
 
2. Iepirkumā noraidītie pretendenti: nav.
 
Pasūtītājs informē, ka:
1) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam (8.2 panta 18.daļa), Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību;
 
2) ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā www.lns.lv, sadaļā Iepirkumi un konkursi, ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.
 
 
 
Aija Sannikova,
LNS Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas