Search form

04.04.2014

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma „Surdotehnikas preču piegāde” lēmumu; ID NR. LNS 2014/2 1.daļā


Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) informē, ka iepirkumā „surdotehnikas preču piegāde”, kas rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, ID Nr. LNS 2014/2,  1.daļā tika saņemts 1 (viens) piedāvājums:
 

Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks
Iepirkuma daļa
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
SIA „MEDAUDIO”, Reģ. Nr. 40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīgā, LV – 1010,
2014.gada 28.marts plkst.10.03
1.daļa
13 026.00

 
Pasūtītājs informē, ka, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2014. gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3), iepirkums  „surdotehnikas preču piegāde”, ID Nr. LNS 2014/2, 1.daļā „Gaismas indikatori” tiek pabeigts bez rezultāta.
 
Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
1) Pretendenta SIA „MEDAUDIO”, Reģ. Nr. 40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīgā, LV – 1010, iesniegtais piedāvājums iepirkumā „surdotehnikas preču piegāde”,  ID Nr. LNS 2014/2, 1.daļā ar piedāvājuma summu 13 026.00 EUR (bez PVN), tiek noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma Nolikuma 1.9.4. punkta un 4.3.punkta prasībām.
 
Pasūtītājs informē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam (8.2 panta 18.daļa), Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 
 
Edgars Vorslovs,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas