Search form

07.11.2014

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma lēmumu „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi-2”; ID Nr. LNS 2014/7, 2. daļā


IEPIRKUMA KOMISIJAS LĒMUMS
IEPIRKUMA „VIESNĪCAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI-2”;
ID NR. LNS 2014/7, 2. DAĻĀ

Iepirkuma „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi”; ID Nr. LNS 2014/7,  2.daļā iesniegti 2 (divi)  piedāvājumi:

Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks
Iepirkuma daļa
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
SIA FRISTAR”, Reģ. Nr. 40003658252, juridiskā adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
2014. gada 4.novembrī, plkst. 9.25
2.daļa
571.20
2.
SIA „Hotels Managment”, Reģ. Nr.40003428241, juridiskā adrese: Slokas iela 1, Rīga, LV-1048
2014.gada 3.novembrī, plkst.14.40
2.daļa
 
 1387,68
 

Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 07.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.3)  nolēma:

1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi-2”; ID Nr. LNS 2014/7,  2.daļā piešķirt Pretendentam SIA „Hotels Managment”, Reģ. Nr.40003428241, juridiskā adrese: Skolas iela 1, Rīga, LV-1048, ar piedāvājuma summu 1387,68 EUR (bez PVN), kā piedāvājumam, kas nav izslēdzams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas regulējumu, atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām, Līgumslēdzēja finanšu resursu iespējām, un kas ir atbilstošs viszemākās cenas piedāvājums iepirkuma 2.daļā.

2. Iepirkumā noraidītie pretendenti: 1

Noraidīt Pretendenta SIA FRISTAR”, Reģ. Nr. 40003658252, juridiskā adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083, iesniegto piedāvājumu ar piedāvājuma summu 571.20 EUR (bez PVN) kā neatbilstošu iepirkuma Nolikuma 4.2.punkta prasībām.

Iepirkumu komisija informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas