Search form

13.11.2014

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma lēmumu „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi-2”; ID Nr. LNS 2014/7, 1. daļā


Iepirkuma „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi”; ID Nr. LNS 2014/7, 1.daļā iesniegti 3 (trīs)  piedāvājumi:

Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks
Iepirkuma daļa
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
SIA Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO”, Reģ. Nr.40003044990,
 juridiskā adrese: Kalēju iela 9/11, Rīga, LV-1050
2014.gada 3.novembrī, plkst.9.03
1.daļa
5187.42
2.
SIA „Hotels Managment”,Reģ. Nr.40003428241, juridiskā adrese: Slokas iela 1, Rīga, LV-1048
2014.gada 3.novembrī, plkst.14.40
1.daļa
 
 6774,88
 
3.
SIA „Balt Aliance”, Reģ. Nr.40003279227, juridiskā adrese: Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novas, LV-2164
2014.gada 4.novembrī, plkst. 10.47
1.daļa
 
6503,00

Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 13.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.4) nolēma:

1.       Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi-2”; ID Nr. LNS 2014/7,  1.daļā piešķirt Pretendentam SIA Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO”, Reģ. Nr.40003044990, juridiskā adrese: Kalēju iela 9/11, Rīga, LV-1050, ar piedāvājuma summu 5187.42 EUR (bez PVN), kā piedāvājumam, kas nav izslēdzams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas regulējumu, atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām, Līgumslēdzēja finanšu resursu iespējām, un kas ir atbilstošs viszemākās cenas piedāvājums iepirkuma 1.daļā.

2.       Pretendenta SIA „Hotels Managment”, Reģ. Nr.40003428241, juridiskā adrese: Slokas iela 1, Rīga, LV-1048, piedāvājums ar līgumcenu 1.daļai 6774,88 EUR (bez PVN) atbilst Nolikuma prasībām, bet nav zemākās cenas piedāvājums.

3.       SIA „Balt Aliance”, Reģ. Nr.40003279227, juridiskā adrese: Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novas, LV-2164, piedāvājums ar līgumcenu 1.daļai 6503,00 EUR (bez PVN) atbilst Nolikuma prasībām, bet nav zemākās cenas piedāvājums.

Iepirkumā noraidītie pretendenti: nav

Iepirkumu komisija informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas