Search form

07.11.2016

Drukāt

LĒMUMS IEPIRKUMĀ “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums” ID Nr. LNS 2016/4 2.daļā


Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”; ID Nr. LNS 2016/4 2.daļāiesniegti 1 (viens) piedāvājums:

Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1
SIA “KKtrade”, Reģ. Nr.40103990852, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010
29800.00

 
Iepirkumu komisija 03.11.2016. sēdē (protokols Nr.5) nolēma:
Lēmums
1)      Pārtraukt iepirkuma “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”; ID Nr. LNS 2016/4 2.daļu, jo iesniegtā piedāvājuma cena pārsniedz Līgumslēdzēja finanšu iespējas.
2)      Noraidītie pretendenti: nav.
 
Pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmitās daļas noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas