Search form

17.04.2018

Drukāt

Tirgus izpēte “Starptautiskās zīmju valodas prasmju paaugstināšana”, ID TI -2018/LNS/P-2 (LV, ENG)

Photo


Latvijas Nedzirdīgo savienība projekta „LNS darbības stiprināšana – 2018”, Līguma Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/026/17, ietvaros lūdz sniegt cenu piedāvājumu darbnīcas “Starptautiskās zīmju valodas prasmju paaugstināšanā ” vadīšanai. Cenu piedāvājuma summai jāietver visi nodokļi un citas izmaksas (ceļa, viesnīcas u.c.), izņemot telpas un aprīkojumu.

Lūdzam norādīt arī jums pieņemamos datumus (2 dienas).

Piedāvājumam jāpievieno CV, kurā norādīta pieredze pedagoģiskā darbā (apmācību vai citu izglītojošo aktivitāšu vadīšanā vai metodisko materiālu izstrādē).

Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu ar pretendentu, kurš piedāvās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Informācija par darbnīcu:

• Darbnīcas mērķis ir sekmēt mērķa grupas komunikācijas prasmju attīstību starptautiskā zīmju valodā.
• Darbnīcā piedalīsies 17 dalībnieki (ar labām prasmēm latviešu zīmju valodas lietojumā).
• Darbnīcas norisei jānotiek 01.06.2018.-30.09.2018.
• Darbnīcas ilgums: 2 dienas.

Darbnīcas tematiskā programma:

1) 1.diena - 8 stundas. Lietišķā komunikācija. LNS darbība. Pilsoņu tiesības, pienākumi;
2) 2.diena - 8 stundas. ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Iekļaujoša izglītība, darba tirgus.

• Darbnīcas norises vieta: Latvijas Nedzirdīgo savienības telpas, Rīgā, Elvīras ielā 19 k-2

Cenu piedāvājumu un jums vēlamos datumus lūdzam nosūtīt līdz 30. aprīlim uz e-pastu: [email protected]. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrības prezidenti Sandru Gerenovsku, skype: sandra.gerenovska

___________________________________________________________________________

Market survey “Development of International Sign Language Skills”, ID TI -2018/LNS/P-2


Within the framework The Latvian Association’s of the Deaf the project “Strengthening the Activity of the Latvian Association of the Deaf – 2018”, Agreement No. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/026/17, you are kindly invited to submit a price proposal for providing a workshop “Development of International Sign Language Skills”. The price proposal shall include all taxes and other expenses (travelling, accommodation etc.), except costs for the venue and technical facilities.

You are kindly asked to indicate your preferred dates (2 days).

Your CV, including information on your experience as a trainer (providing training or other educational activities or developing teaching and learning aids), shall be attached to your proposal.

As a result of this market survey, a service agreement will be concluded with the candidate who offers economically the most beneficial proposal.

Information about the workshop:

• The aim of the workshop is to facilitate the development of target group’s communication skills in international sign language.
• The audience of the workshop: 17 participants (with good command of the Latvian sign language).
• The workshop shall take place within the time period from 01.06.2018.-30.09.2018.
• The length of the workshop: 2 days.

The thematic scope of the workshop:

1) Day 1 – 8 hours. Business communication. The activity of The Latvian Association of the Deaf. Rights and duties of citizens;
2) Day 2 – 8 hours. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Inclusive education, labour market.

• The venue of the workshop: premises of The Latvian Association of the Deaf, Elvīras iela 19 k-2, Riga, Latvia.

You are kindlyasked to email your price proposal and preferred dates to the following email address: [email protected] by April 30. In case there are any questions, please feel free to contact Sandra Gerenovska, President of the Association, via skype: sandra.gerenovska
 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas