Search form

24.04.2018

Drukāt

Tirgus izpēte “Datu aizsardzības speciālistu pakalpojums -1” ID TI-2018/LNS/1


1. Vispārīgā informācija

1) Pasūtītājs/Līgumslēdzējs: biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS), reģ. Nr.40008000615, juridiskā adrese: Adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV-1083;

2) Iepirkuma mērķis: datu aizsardzības monitorings - fizisko personu datu apstrādes faktiskais apstākļu izvērtējums un analīze.

2. Tirgus izpētes rezultāts un iepirkuma priekšmets

2.1. Tirgus izpētes rezultātā plānots noslēgt līgumu par datu aizsardzības monitoringu - fizisko personu datu apstrādes faktisko apstākļu izvērtējuma analīzi ar pretendentu, kurš:

1) tirgus izpētē piedāvās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (ņemot vērā tikai cenu), ja līgumcena nepārsniegs Līgumslēdzējam pieejamos finanšu resursus un Publisko iepirkumu likumā noteikto robežsummu;

2) monitoringa veikšanā nodrošinās sertificētu datu aizsardzības speciālistu.
 

2.2. Pretendents ir tiesīgs sniegt piedāvājumu tikai par pilnu apjomu – visu ar biedrības darbību saistīto datu izvērtējumu (biedrības administratīvais darbs; valsts deleģēto funkciju veikšana t.sk. biedrības dibinātās SIA; projekti). Piedāvājumam jābūt spēkā līdz līguma noslēgšanai (prognozējoši – līdz 15.05.2018.).

2.3. Līguma izpildes rezultāts: kompetentas personas vai kompetentas institūcijas rakstisks detalizēts atzinums par datu atbilstības novērtējumu un iespējamo risku novērtējumu monitoringa sektorā t.sk. par:

o fizisko personu datu apstrādes procesiem (datu ieguves veidi, datu veidi, datu vākšanas mērķi, u.c.);
o datu reģistrēšanas, ievadīšanas, pārveidošanas un glabāšanas procesiem (veids, termiņi, sistēmas);
o datu izmantošanas, nodošanas, izpaušanas un dzēšanas procesiem (vērtējot personu loku un procedūras, kurš, kādā veidā un apjomā var piekļūt informācijai par personu datiem).

Novērtējumam jāietver rekomendācijas attiecībā uz datu apstrādes prasību atbilstību esošajam regulējumam, kā arī attiecībā uz jaunajām prasībām, kas izvirzītas, ieviešot Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

2.4. Līguma izpildes termiņš – 21 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.5. Piegādātājiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 30. aprīlim pa e-pastu: [email protected] ar norādi: ID TI-2018/LNS/1, aizpildot pretendenta piedāvājuma formu. Piedāvājumā jānorāda monitoringa tiešā izpildītāja - datu aizsardzības speciālista/-u vārdu uzvārdu, sertifikāta izdošanas datumu, termiņu, numuru.

3. Pretendenta piedāvājums tirgus izpētē “Datu aizsardzības speciālistu pakalpojums -1” ID TI-2018/LNS/1

Informācija par piedāvājuma iesniedzēju:

1. Nosaukums (vai vārds, uzvārds):
2. Juridiskā adrese (juridiskām personām):
3. Reģ. Nr. (ja attiecināms):
4. Kontakttelefons:
5. e-pasts:
6. Banka (juridiskām personām):
7. Bankas kods (juridiskām personām):
8. Konta Nr. (juridiskām personām):
9. Informācija par datu aizsardzības speciālistu/-iem (vārds uzvārds, sertifikāta izdošanas datums, termiņš, numurs)

Piedāvājuma cena, euro, bez PVN (ar 2 cipariem aiz komata).
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas