Search form

02.12.2022

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „ SIGNALIZĒŠANAS IERĪČU AR VIBRĀCIJU UN GAISMAS SIGNĀLU BĒRNU UN KOPJAMU PERSONU UZRAUDZĪBAI (VIDEOAUKLĪTE) PIEGĀDE” ID Nr. TI-2022/SPC/3


TIRGUS CENU IZPĒTE Signalizēšanas ierīču ar vibrāciju un gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībai (videoauklīte) piegāde

ID Nr. TI-2022/SPC/3


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskais palīdzības centrs”, turpmāk – Līgumslēdzējs, vajadzībām.

 Signalizēšanas ierīču ar vibrāciju un gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībai (videoauklīte) piegāde

1.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums (pielikumā - projekts) par preču piegādi ar pretendentu, kas piedāvās atbilstošu tehnisko piedāvājumu un zemākās cenas piedāvājumu.  

2. Prasības piedāvājumam, precei un piegādei

2.1. Precei jābūt CE marķējumam.

2.2. Pretendentiem jāpiedāvā viena prece, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

2.3. CPV priekšmets: 33196200-2; palīgierīces invalīdiem. Papildkods: 31521310-0 brīdinājuma gaismas

2.4.  Maksimālā līgumcena bez PVN  ir EUR  3190.00.

2.5. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2022. gada 16. decembrim pa e-pastu: [email protected] ar norādi Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2022/3”.

5. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz:

1) informācija par pretendentu (1.pielikums);

2) tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (2.pielikums);

3) finanšu piedāvājums (3.pielikums);

 

Pielikumi:

1. pielikums. Informācija par pretendentu (forma) 

2. pielikums. Tehniskā specifikācija iepirkumā un tehniskais piedāvājums (2.pielikums) 

3. pielikums. Finanšu piedāvājums (forma) 

4. pielikums. Līguma projekts (forma) 


Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas