Search form

29.01.2024

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „ LAIKRĀŽU AR VIBRĒJOŠU MODINĀTĀJU (KABATAS) PIEGĀDE” ID NR. TI – SPC/2024/2


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskais palīdzības centrs” vajadzībām.

    1.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks iegādātas preces (preču piegādes pavadzīme)  no pretendenta, kas piedāvās atbilstošu tehnisko piedāvājumu un zemākās cenas piedāvājumu.  Preču piegāde: 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Prece tiks pasūtīta līdz 2 (divām) pasūtījuma reizēm.

     2. Prasības piedāvājumam, precei un piegādei

2.1. Precei jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

2.2. Pretendentam jāpiedāvā visas preces.
2.3. Precei jābūt CE marķējumam. 
2.4. Pirms lēmuma pieņemšanas, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

     3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 28066031, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

    4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2024. gada 6. februārim pa e-pastu: [email protected] ar norādi Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2024/2”. 

5. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz: 

1) informācija par pretendentu (1.pielikums);

2) tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (2.pielikums);

3) finanšu piedāvājums (3.pielikums).


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas