Search form

24.01.2013

Drukāt

Paziņojums par cenu apzināšanu „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde apmācību norisei”

Photo

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96


1. Pasūtītājs
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs
Pasūtītāja rekvizīti:
adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083;
reģistrācijas Nr. 40008000615;
tālrunis 67470595, fakss 67470444;
Banka: Valsts Kase
SWIFT kods: TrellV22
Projekta konts (IBAN):
LV81TREL9085276007000

2. Uzaicinājuma informācija
Finansējuma saņēmējs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) lūdz iesniegt Piedāvājumu cenu apzināšanai „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde apmācību norisei” ESF projekta „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96, ietvaros Elvīras ielā 19, Rīgā.
 
3. Informācija cenu apzināšanai
 

3.1.

 
Plānotais iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumi kafijas paužu nodrošināšanai (Elvīras ielā 19, Rīgā)
 
3.2.
Piedāvātai cenai jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar gatavā produkta izveidi, iepakojumu, saistītām izmaksām un piegādi.
 
3.3.
Pakalpojums jāveic atbilstoši Piedāvājumam. Uzņēmumam, kas iesniedz piedāvājumu ir jābūt atļaujai veikt sabiedrisko ēdināšanu un jānodrošina pakalpojuma un ēdienu kvalitāte.
 
3.4.
Piedāvājuma cena jānorāda bez PVN.
Piedāvājumu var iesniegt rakstiski no 24.01.2013. līdz 30.01.2013. (ieskaitot):
- personīgi Elvīras ielā 19, Rīgā, biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienībā” (2.stāvs; 6.kabinets);
- pa pastu (pasta adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LNS, LV- 1083);
- pa e-pastu: [email protected]
Visos gadījumos jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontakttelefons un e-pasta adrese.
 
3.5.
Plānotais līguma slēgšanas datums – 05.02.2013.
 
3.7.
Pakalpojuma sniegšanas periods: 06.02.2013.- 30.04.2013.
 
3.8.
Paredzamā līgumcena: 360.00 LVL (bez PVN).
 
3.9.
Plānotās izmaksas uz vienu personu dienā nedrīkst pārsniegt 2.50 latus (bez PVN). Plānotais ēdināšanas gadījumu skaits līguma izpildes laikā – līdz 120 ēdināšanas gadījumi (apkalpojamo klientu skaits dienā – 10 (desmit), pakalpojumu dienu skaits - 12 (divpadsmit) dienas).
 
3.9.
Pakalpojuma apmaksas kārtība:
pēc faktiski veiktā pakalpojuma par iepriekšējo mēnesi,  10 darba dienu laikā no pakalpojuma pieņemšanas –nodošanas akta (ar pielikumiem) parakstīšanas un rēķina saņemšanas un apstiprināšanas.
 
3.10.
Finanšu piedāvājums par 120 ēdināšanas pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt paredzamo līgumcenu.
3.11.
Pretendentam jāiesniedz Piedāvājums (1.pielikums), kas ietver:
3.11.1. Apliecinājumu brīvā formā par iespēju piegādāt ēdienu pasūtītāja norādītā adresē (Elvīras iela 19, Rīgā) noteiktā laikā darba dienās un brīvdienās (izņemot valsts svētku dienas).
3.11.2. Apliecinājumu brīvā formā par garantiju, ka uzņēmumā tiek ievērotas sanitārās un pārtikas aprites normas, kas noteiktas Latvijas republikas likumdošanā.
 
 
Uzmanību! Īpaša informācija!
3.11.3.Organizējot kafijas pauzes jānodrošina ēdiena vienreizējās lietošanas trauki individuālai lietošanai (komplektā ar dakšu, nazi vai karoti, salvetēm);
3.11.6. Piedāvājuma ēdienkartē  personai dienā jāiekļauj:
1) dzērieni – sula (0.2 l), tēja (0.2 l), kafija (0.2 l) (komplektā ar cieto cukuru – 4 gab., pienu vai krējumu kafijai - 2 iep. gab.;
2) uzkodas, salāti, miltu ēdieni, konditorija vai cits (piedāvā Pretendents)
3.11.5. Ēdienkartes detalizācija vai ēdienkartes maiņa var notikt pirms ēdināšanas pakalpojuma, bet plānotās izmaksas nevar pārsniegt 2.50 latus dienā uz vienu cilvēku. Šajā gadījumā izmaiņas saskaņojamas ar Pasūtītāja pārstāvi rakstiski (apstiprinot dienas piedāvājuma ēdienkarti).
3.11.5.Izpildītājs par ēdināšanas gadījumu skaitu kalendārajā nedēļā tiks informēts vismaz 3 dienas iepriekš.
 
3.12.
Nosakot pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks ņemts vērā Pretendenta piedāvātais sortiments (dažādība) un ēdiena daudzums (gramos). Priekšroka tiks dota Pretendentam ar plašāko sortimentu un/vai lielāko ēdiena daudzumu uz personu.
 
 
Noslēdzot līgumu Kandidātam būs jāiesniedz VID izziņa, kas apliecina, ka uz līguma noslēgšanas brīdi uz to neattiecas nosacījumi, kas ierobežo tiesības noslēgt līgumu (apliecina, ka Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus).
 
Pielikumā:
 
Apstiprināts iepirkuma komisijas 23.01.2013. sēdē, protokols Nr.3
 

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas