Search form

26.03.2013

Drukāt

Paziņojums par tirgus cenu apzināšanu „Transporta pakalpojumi” ID Nr. LNS 2013/026/1 ESF

Photo

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā LNS projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros veic tirgus izpēti un transporta cenu piedāvājuma apzināšanu Rēzeknē, Raiņa ielā 5a.


1. PASŪTĪTĀJS
 
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, turpmāk tekstā arī Pasūtītājs
Pasūtītāja rekvizīti:
adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083;
reģistrācijas Nr. 40008000615;
tālrunis: 67470975; 29333028
Bankas rekvizīti:
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Konta Nr. LV14TREL9185276005000
 

2. UZAICINĀJUMA INFORMĀCIJA
 
Finansējuma saņēmējs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) lūdz iesniegt Piedāvājumu cenu apzināšanai Transporta pakalpojumi” Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā LNS projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros.
 
Iepirkuma mērķis: nodrošināt ESF LNS projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) plānotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klientu dzīvesvietā.
 
Transporta pakalpojumu var piedāvāt fiziskās un juridiskās personas.
Fiziskai personai jābūt reģistrētai VID kā nodokļu maksātājam. Juridiskai personai jābūt reģistrētai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 
Plānotais līguma slēgšanas datums – 9.04.2013.
Paredzamā līgumcena: 1231.43 LVL (bez PVN).
 
 
3. INFORMĀCIJA IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
 
3.1. Iepirkuma priekšmets: Transporta pakalpojumi
       CPV kods: 60100000-9 (Autotransporta pakalpojumi)
 
 
4.TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
4.1. Transporta pakalpojumi ietver 10 braucienus pa maršrutu:
Rēzekne, Raiņa iela 5a - F. Kempa iela 6a, Rēzekne- Rīgas iela 4a, Līvāni- Rīgas iela 34A, Līvāni- Rēzekne, Raiņa iela 5a.
 
4.2.Viena brauciena ilgums: 6-8 stundas (kas ietver apstāšanos un gaidīšanu), braucienu jānodrošina 3-4 pasažieriem.
 
4.3. Pakalpojuma sniegšanas dienā: ir jābūt derīgai OCTA polisei saskaņā "Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu"; transportlīdzekļa tehniskās apskates izziņai vai citam dokumentam, kas to apliecina; transportlīdzeklim jābūt nodrošinātam ar pirmās palīdzības aprīkojumu; transportlīdzeklim jābūt tehniskajā un vizuālajā darba kārtībā; transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt derīgiem un atbilstošiem autovadītāja dokumentiem; transportlīdzekļa vadītājam ir jānodrošina droša braukšana brauciena dienā (nedrīkst lietot alkoholu u.c. , tā veselības stāvoklim un pašsajūtai ir jābūt tādai, lai nodrošinātu drošu braukšanu). Pretendentam jānodrošina vieglā automašīna vai mikroautobuss.
Ja pasūtītājam vai tā pārstāvim vai personai, kas piedalās braucienā, rodas pamatotas aizdomas, ka brauciens var nebūt drošs automašīnas tehniskā stāvokļa vai automašīnas vadītāja stāvokļa dēļ, tas nekavējoties par minēto paziņo Izpildītāja kontaktpersonai. Izpildītājam šajā gadījumā ir nekavējoties jāpārliecinās par esošo situāciju un jānodrošina cits transportlīdzeklis braukšanai konkrētajā dienā, ja pasūtītāja (vai citu personu) izteiktās pretenzijas ir pamatotas. 
 
4.4. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Ja šajā laikā netiek noslēgts pakalpojuma līgums, Pasūtītājs var lūgt iesniegt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.
 
4.5. Līguma izpildes laiks – no līguma noslēgšanas līdz 2013.gada 31.maijam.
 
4.6. Līguma izpildes vieta – Rēzekne, LV-4600; Līvāni, LV - 5316.
 
 
5. PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.1. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā pēc pasūtītāja noteiktās formas (1.pielikums).
 
5.2. Finanšu piedāvājums iesniedzams pieteikumā (1.pielikums).Piedāvājuma cena jānorāda bez PVN. Piedāvātai cenai jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sagatavošanu un sniegšanu, t.sk. 
degviela, apdrošināšana, atlīdzība šoferim, nodokļi u.c. Pasūtītājs pakalpojuma sniegšanā nepiedalās ar saviem līdzekļiem, materiāliem u.c.
Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda ar diviem cipariem aiz komata.
 
 
6. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.
 
6.1. Pieteikums (1.pielikums - Pieteikuma forma).
 
6.2. Komercreģistra vai cita reģistra Latvijā vai citā valstī izsniegta reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (ja šāda reģistrācija nepieciešama). (Kopija)
 
6.3. Iesniedzot piedāvājumu, jāapliecina, ka Pretendentam ir licence vai cita veida dokuments, kas apliecina tā tiesības veikt pasažieru pārvadājumus. Pirms līguma noslēgšanas ir jāpierāda šādas atļaujas esamība (reģistrācija).
 
6.4. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad konkrētā izziņa tiek pieprasīta no pretendenta, iesniedz izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā. (Oriģināls vai kopija). Ja pasūtītājs minēto informāciju varēs iegūt publiskās datubāzēs, minētā izziņa netiks pieprasīta.
 
6.5. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad konkrētā izziņa tiek pieprasīta no pretendenta, iesniedz izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas katrā valstī kopsummā pārsniedz 100 latus. (Oriģināls vai kopija)
 
6.6. Pretendentam ir tiesības iesniegt papildus dokumentus, kas pierāda tā pieredzi, kvalifikāciju u.c.
 
 
7. LĒMUMA PIEŅEMŠANA
 
7.1.Komisija (darba grupa projekta ietvaros) pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums tirgus cenu izpētē tiks atzīts par prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu un atbildīs Pasūtītāja budžeta finanšu iespējām.
 
7.2.Ja iesniegtie piedāvājumi neatbildīs prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
 
7.3.Ja iesniegtā atbilstošā un zemākās cenas piedāvājuma summa pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu par pakalpojumu skaitu (braucienu skaitu), lai to cena atbilstu pasūtītāja budžeta iespējām. Pasūtītājs informēs Pretendentu par radušos situāciju un vienosies par izmaiņām.
 
 
8. PRETENDENTU INFORMĒŠANA 
 
8.1.Pasūtītājs informē visus pretendentus par tirgus aptaujā izraudzīto pretendentu, noslēgto līgumcenu u.c. pasūtītāja mājaslapā www.lns.lv , sadaļā IEPIRKUMI UN KONKURSI.
 
 
9. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA
 
9.1. Piedāvājumu var iesniegt rakstiski no 26.03.2013. līdz  05.04.2013.
- personīgi (no 9.00 līdz plkst.16.00) Elvīras ielā 19, Rīgā, biedrībā „Latvijas  
   Nedzirdīgo savienībā” (2.stāvs; 6.kabinets);
- pa pastu (pasta adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LNS, LV- 1083), ar norādi: ESF LNS projektam ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30);
- pa e-pastu: [email protected]
      
Visos gadījumos jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, kontakttelefons un e-pasta adrese.
 
 
Pielikumā:
1. pielikums - Pieteikums (paraugs).
2. pielikums - Līguma projekts.
 
 
Kontaktpersonas tirgus cenu apzināšanas laikā:
 
• A.Sannikova. projekta LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) vadītāja – tel. 29333028; 67470975; e-pasts: [email protected]
 
• E.Šilins - atbildīgais par cenu aptauju norisi projektā, tel. 26184413, e-pasts: [email protected] 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas