Search form

08.11.2007

Drukāt

Ceļā uz likumdošanas izmaiņām (15.03.)

    Ilze Kopmane   LNS vēsturē lielākais projekts „Klusās rokas” uzsācis noslēdzošo posmu realizācijas gaitā. To iezīmēja vērienīgs pasākums – nacionālās tematiskās dar...
    Ilze Kopmane  
LNS vēsturē lielākais projekts „Klusās rokas” uzsācis noslēdzošo posmu realizācijas gaitā. To iezīmēja vērienīgs pasākums – nacionālās tematiskās darba grupas  sēde šī gada sākumā KC „Rītausma, kam seko daudzveidīgu pasākumu komplekss ar  kopskaitā 52 aktivitātēm. Šeit jūsu uzmanībai pārskats par minēto!
 
„Vienādas iespējas darba tirgū”
Tāds ir Eiropas Kopienas iniciatīvas Equal  vadmotīvs un arī Nacionālās tematiskās darba grupas (NTG) nosaukums, kuras darbību virza un pārzina Labklājības ministrija (priekšsēdētāja ir LM valsts sekretāra vietniece Agrita Groza). Darba grupā iekļauti un uz sēdi”Rītausmā”ieradās pārstāvji no visām organizācijām Latvijā, kas patlaban īsteno līdzīgus projektus ar Equal finansējumu (9).
Šajā sēdē LNS atskaitījās par savu galveno veikumu – prezentēja ierosinājumus (projekta terminoloģijā – produktus) likumdošanas izmaiņām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu brīvāku, vienlīdzīgu pieeju nedzirdīgajiem, īpaši sievietēm, darba tirgum un profesionālajai izglītībai.
 
Svinīgā atklāšana
Kaut arī tā bija darba sēde, tomēr KC „Rītausma” radošais kolektīvs  bija padomājis par šī nozīmīgā pasākuma svinīgu atklāšanu, lai akcentētu tā svarīgumu un radītu labu noskaņojumu sekmīgai sēdes norisei. Vairāk nekā četrdesmit klātesošo varēja vērot nedzirdīgo pašdarbnieku uznācienu tautasdziesmu uzvedumā un sveču aizdegšanas ceremonijā, kad telpas vidū iekvēlojās visiem nu jau labi pazīstamais uzraksts EQUAL.
 
Ko LNS var paveikt saviem spēkiem
Sēdi atklāja NTG grupas vadītāja A.Groza, un tās dalībnieki vienojās par dienaskārtību, tas ir, par to, ka LNS iepazīstina ar sava darba rezultātiem, notiek domu apmaiņa, diskusija un beigās katram priekšlikumam – produktam tiek dots novērtējums.
LNS pārstāvji – projekta vadītājs A.Pavlins un darba grupu vadītāji prezentēja 7 horizontālās integrācijas produktus, tas ir, tādus jaunievedumus, kurus LNS var ieviest saviem spēkiem, neprasot izmaiņas likumdošanā un dotācijas no valsts budžeta. Tie ir  šādi:
  1. Datu bāzes izveidošana.
  2. Rokasgrāmata darba devējiem par nedzirdīgo darbinieku adaptāciju darbavietā.
  3. Nedzirdīgajiem adaptēts apmācību komplekts sākotnējā datorprasmē.
  4. Nedzirdīgiem adaptēts informatīvais bloks par nodarbinātību.
  5. Sistēmapraksts un metodiskie materiāli par projektu realizētājiem.
  6. Nedzirdīgo motivācija integrācijai sabiedriskajā dzīvē, nodarbinātībā – veicināšanas pasākumu moduļi.
  7. Nedzirdīgo ģimeņu atbalsta moduļi, integrācijas pasākumu metodika.
Katrs no tiem tika izskaidrots, un prezentētājiem nācās atbildēt uz dažādiem jautājumiem. A.Pavlins skaidroja, ka minētie priekšlikumi daļēji jau īstenoti, bet ar vairākiem darbs tiks izvērsts projekta noslēguma fāzē un  noritēs regulāri saskaņā ar .plānu līdz pat 2013. gadam.
Darba grupa apstiprināja visus 7 produktus iesniegšanai tālākai izskatīšanai augstākā līmenī –  Integrētās pieejas politikas vadības grupai.
 
Kad nepieciešamas izmaiņas likumdošanā
Lielākas diskusijas un domu apmaiņu izraisīja tie LNS puses izstrādātie priekšlikumi, kuru ieviešanai jau nepieciešams izdarīt izmaiņas likumos, kas skar invalīdu, konkrēti nedzirdīgo cilvēku būtiskas intereses un kam tādā gadījumā būtu vajadzīgs arī valsts finansējums ( projekta terminoloģijā – vertikālās  integrācijas produkti).
Kā pirmo apsprieda LNS sagatavoto koncepciju nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo speciālo izglītības iestāžu absolventu integrācijai profesionālās izglītības sistēmā, darba tirgū. Visumā tā guva klātesošo atbalstu un tika apstiprināta.
Arī otra koncepcija dzirdes invalīdu integrācijai valsts nodarbinātības struktūrās, darba tirgū neizraisīja lielus iebildumus tālāk virzīšanai.
Tiesa, LM Darba tirgus attīstības nodaļas pārstāvis V.Bužs uzsvēra Izglītības ministrijas atbildību par profesionālo apmācību, kas neietilpstot NVA kompetencē. Viņš informēja, ka pašlaik tiek gatavoti MK noteikumu Nr. 309 grozījumi un paredzēti zīmju valodas tulku pakalpojumi NVA struktūrās.
NTG sēdes dalībnieki ieteica precizēt, pārskaitīt un sagrupēt kopā lielākās 2 – 3 paketēs nākamos priekšlikumus sociālā atbalsta formu veidošanai, dzimumlīdztiesības īstenošanai, profesionālās rehabilitācijas nodrošināšanas pieejamībai, to skaitā – arī jautājumā par tehnisko palīglīdzekļu sistēmu optimālu izmantošanu, u.c.
Darba grupas sēde beidzās ar lēmumu: konceptuāli atbalstīt LNS iesniegtos  priekšlikumus un viena mēneša  laika tos sakārtot atbilstoši ieteikumiem.
 
Pašreizējā posmā
Patlaban pārstrādātā,  lielākos blokos apvienotā LNS  koncepcija iesniegta tālākai izvērtēšanai nākamajā augstākā līmenī – Integrētās pieejas politikas  vadības grupai. 
Jau saņemts šīs grupas pirmais  atzinīgais vērtējums par horizontālās integrācijas
produktu apstiprināšanu ieviešanai LNS darba praksē . Savukārt otrās grupas  – horizontālās ievirzes ierosinājumi vēl tiek analizēti un lēmums tiks pieņemts martā – aprīlī.
Bet  LNS ikdienas darba ritumā jau iezīmējas  projekta  „Klusās rokas” aktivitāšu paplašināta plūsma – reģionu klubos visā Latvijā un Rīgā  notiek semināri, lekcijas, mutvārdu žurnāli, tematiskie vakari. Tiek saskaņotas  pieredzes apmaiņas vizītes un izstrādāts projekta tematikai veltītās ceļojošās izstādes grafiks.
  Aprīlī sāksies arī nodarbības programmā ”E–mobilitāte” un informatīvajā blokā, kas risināsies jaunatvērtajā LNS Informācijas centrā Rīgā, Elvīras ielā 19.
Jūsu uzmanībai – pasākumu plāns.
Iepazīstieties ar to, izvēlieties sev noderīgāko, tīkamāko un   dodieties uz  notikumam paredzēto vietu.
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas