Search form

27.03.2019

Drukāt

LNS 2. domes sēdē

Photo

LNS domes sēdi 27. martā atklāja LNS prezidente Sandra Gerenovska, informējot par darba kārtībā paredzētiem 5 jautājumiem. Sēdes dalībnieki izskatīja sēdes darba kārtībā paredzētos jautājumus, apsprieda tos un pieņēma attiecīgus lēmumus. Īsumā par tiem!


Par LNS 2019. gada budžeta 1. grozījumiem

LNS prezidente Sandra Gerenovska un LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe (attēlā 1. no labās) iepazīstināja ar nepieciešama­jiem LNS 2019. gada budžeta grozījumiem, kas veikti šādās budžeta sadaļās: valsts pārvaldes deleģēto funkciju izpilde, telpu un inventāra iznomāšana un izmantošana, ieņēmumi no NĪ nomas, projektu ieņēmumi, pašvaldību dotācijas, citi ieņēmumi, to skai­tā ziedojumi.

Papildus klāt nāk vairāku pašvaldību dotācijas – Rīgas, Liepājas, Ventspils Kul­dīgas.

Saņemti ieņēmumi no ēkas Daugav­pilī 18. novembra ielā 208 pārdošanas – EUR 58 000.

LNS dome nolēma apstiprināt LNS 2019. gada budžeta 1.grozījumus ar:

- ieņēmumu daļu EUR 2 524 032;

- izdevumu daļu EUR 2 595 641.

Plānotais atlikums uz 1.01.2020 EUR 234 308.

Par LNS 2018. gada pārskatu

Sandra Gerenovska un Ilze Roķe ie­pazīstināja ar LNS 2018. gada finanšu pār­skatu.

LNS dome nolēma: apstiprināt LNS 2018. gada pārskatu:

- bilances aktīvs – pasīvs – EUR 1 838 093;

- ieņēmumi – EUR 3 240 854;

- izdevumi – EUR 3 139 805;

- ieņēmumu un izdevumu starpība – EUR 101 049.

LNS biedru statistika 2018. gadā

Ieskatu LNS biedru statistikā sniedza viceprezidente Brigita Lazda.

LNS dome nolēma: informāciju par LNS 2018. gada statistiku pieņemt zināša­nai; uzdot visām reģionālo biedrību valdēm turpināt personu ar dzirdes zudumu, kuri nav LNS biedri, apzināšanu un iekļaušanu LNS; uzdot LNS valdei izstrādāt kārtību “Par LNS biedru uzņemšanu, to uzskaiti, izslēgšanu un LNS biedru grāmatiņām”; uzlabot un pilnveidot LNS biedru uzskaites datu bāzi, un noteikt kā atbildīgo par lēmu­ma izpildi LNS viceprezidenti Brigitu Lazdu. (Plašāk par šo tēmu KS Nr. 5.)

Par LNS reģionālo biedrību dar­bu 2018. gadā

Brigita Lazda informēja LNS domi par LNS biedrībās organizētajiem kultūras, izglītojošiem un brīvā laika pavadīšanas pasākumiem 2018. gadā.

Apkopota LNS RB informāciju par 2018. gada pasākumiem. Visas biedrības strādā savu iespēju robežās.

Pasākumi sadalīti 3 lielās grupās: infor­matīvi un izglītojoši, kultūras un izklaides un citi pasākumi.

Visvairāk pasākumu organizēts Rīgas RB – 407. Seko Liepājas RB ar 168 un Kuldīgas RB ar 170 aktivitātēm

Vislielākais apmeklētāju skaits ir Rēzek­nes RB – 11,36 %, vismazāk ir Ventspilī – tikai 4,19 % un Kuldīgā – tikai 4,48 %.

Visvairāk apmeklē informatīvos un izglīto­jošos pasākumus, bet Kuldīgas RB vairāk pa­tīk sports, veselība, atpūta, krustvārdu mīklas. Biedriem visumā zūd interese par kultūras un izklaides pasākumiem

Iecienītas interešu klubu nodarbības – or­ganizētas 343 reizes, iknedēļas jaunumu ap­skati notikuši 300 reizes, tematiski pasākumi – 221 reizi, sarunas par nedzirdīgo dzīvi – 111 reizes. Vismazāk organizē filmu demonstrēju­mus, izstādes, pieredzes apmaiņas braucienus un atpūtas pasākumus.

Populāri ir iknedēļas laikrakstu un žurnālu jaunumu apskati, patīk amatiermākslas aktivi­tātes, interešu klubi, ekskursijas.

Reti sastopamas aktivitātes: pieredzes apmaiņas, viktorīnas, sadarbība ar citām orga­nizācijām.

Pašvaldības piešķirtais finansējums biedrībām: Vislielākos finanšu līdzekļus iegu­vusi Rēzeknes RB – EUR 3150, Smiltenes RB – EUR 3065, Kuldīgas RB – EUR 2400, Liepā­jas RB – EUR 1642, Rīgas RB – EUR 1182,40. Sadalījumā uz vienu biedru vislielākais finan­sējums ir Smiltenes RB – EUR 47,15, tad Kuldīgas RB – EUR 32,88, Rēzeknes RB – EUR 30,58.

Par LNS Jauniešu centru

LNS Jauniešu centrs darbojas no 2015. gada. Arī Jauniešu centrs LNS iesniedza at­skaiti par savu darbu. Daži fakti par to!

Jaunieši organizējuši dažādas apmācības un sporta aktivitātes. Piedalījušies dažādos projektos. Gada laikā notikuši 43 pasākumi. Kopējais apmeklētāju skaits ir 897. Vidējais apmeklētāju skaits vienā pasākumā – 21.

Uz 2019. gada 1. janvāri Jauniešu centram uzskaitē ir 90 biedri.

Jaunieši paši organizē dažādas izglītojo­šas aktivitātes – seminārus, lekcijas, dažādas apmācības un kultūras pasākumus. Piedalās festivālos un citos LNS sarīkojumos.

Populāri ir tematiskie pasākumi, spēļu va­kari, tikšanās, sadarbošanās ar citām jauniešu organizācijām.

Secinājumi par LNS biedrību darbu 2018. gadā.

Svarīgi ir uzrunāt ikvienu biedru, piedāvājot interesantus, daudzveidīgus un arī jaunus sa­turā un formā pasākumus, kā arī aicināt savus biedrus piedalīties pasākumu organizēšanā.

Vajadzētu vairāk pieaicināt nozaru speciā­listus un organizēt lekcijas, lai nedzirdīgie gūtu pilnvērtīgu informāciju zīmju valodā un varētu līdzdarboties, kā, piemēram, uzdodot jautāju­mus un piedaloties diskusijās.

Vairāk pievērsties nedzirdīgo kultūras attīs­tībai biedrībās uz vietas (uzstāšanās savā vai citā biedrībā, pilsētā, dalība radošās aktivitā­tes, izstādes u.c.).

Maz organizēti pieredzes apmaiņas brau­cieni uz LNS reģionālajām biedrībām;

Joprojām darbošanās notiek izolēti no ci­tiem – minimāla sadarbība ar citām nevalstis­kām organizācijām.

Interesēties vairāk vajadzētu par citu NVO vai iestāžu rīkotājiem bezmaksas pasāku­miem, lekcijām u.c. Svarīgi ir kopīgi ar mūsu biedriem šos pasākumus apmeklēt.

LNS dome nolēma:

1. Informāciju par RB darbu 2018.gadā pieņemt zināšanai.

2. Izteikt LNS reģionālo biedrību valdēm un LNS Jauniešu centram pateicību par veikto darbu.

3. Uzdot LNS reģionālo biedrību valdēm vairāk piesaistīt lektorus no valsts, pašvaldību un citām institūcijām, kā arī vairāk sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) un ci­tām organizācijām.

4. Noteikt LNS viceprezidenti Brigitu Lazdu kā atbildīgo par lēmuma izpildi.

Dažādi jautājumi

Notika domu apmaiņa par LNS 100 gadu jubilejas pasākuma organizēšanu 2020. gadā un par LNS 100 gadu jubilejai veltītās grāma­tas sagatavošanu un izdošanu.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas