Search form

Drukāt

Surdotulka pakalpojums izglītības programmas apguvei *


Invaliditātes likuma 13.pants nosaka, ka no 2011.gada 1.septembra surdotulka (zīmju valodas tulka) pakalpojumu izglītības programmas apguvē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, ja nepieciešams iesaistot kapitālsabiedrības, kurā tā ir dalībnieks (akcionārs).

Valsts apmaksāts surdotulka pakalpojums personai tiek nodrošināts individuāli vai izglītojamo grupā līdz 480 akadēmiskajām (360 astronomiskajām) stundām viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde), nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.
 
Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu, Latvijas Nedzirdīgo savienībā ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms mācību gada sākuma iesniedz personīgi, nosūta elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai izmantojot pasta pakalpojumus:
1) iesniegumu ar lūgumu sniegt surdotulka pakalpojumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:
a) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
b) vēlamo izglītības iestādi un apgūstamo specialitāti;
c) vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu, ja surdotulks nav nepieciešams visu mācību gadu, bet tikai uz noteiktu laiku;
d) informāciju par to, ka atbilde var tikt sniegta elektroniski, ja personai ir e-pasta adrese;
e) likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, ja surdotulka pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
2) ārstējošā ārsta izziņu, kas apliecina, ka personai dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
3) izglītības iestādes apliecinājumu, ja persona ir uzsākusi profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmas apguvi;
4) invalīda apliecības kopiju.
 
Saņemtos iesniegumus Latvijas Nedzirdīgo savienība izskata un pieņem lēmumu 10 darbdienu laikā.
 
 
Pievienotie faili

Valsts budžeta finansējums šim pakalpojumam ir ierobežots, tāpēc LNS nevar garantēt, ka uzreiz tiks apmierināti visi pieprasījumi.
Tāpēc dzirdes invalīdi, kuri vēlas saņemt minēto surdotulka pakalpojumu, lūgti pacensties savlaicīgi nokārtot visus dokumentus.
 

* Informāciju par surdotulka pakalpojuma izglītības programmas apguvei saņemšanas kārtību latviešu zīmju valodā ar tekstu latviešu valodā skatīt šeit un krievu valodā – šeit.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas