Search form

Drukāt

Surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai


Invaliditātes likuma 13.pants nosaka, ka no 2013.gada 1. janvāra surdotulka (zīmju valodas tulka) pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, ja nepieciešams iesaistot kapitālsabiedrības, kurā tā ir dalībnieks (akcionārs).
 
Valsts apmaksāts surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām tiek nodrošināts līdz 120 stundām gadā, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.

 

2021. gadā valsts apmaksā surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām 1150 klientiem, katram vidēji 39 stundas gadā.

 
Surdotulka pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 20.04.2021. noteikumi Nr.250 „Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”. Kārtība , kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku (likumi.lv)
 
Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu, Latvijas Nedzirdīgo savienībā iesniedz personīgi, nosūta izmantojot pasta pakalpojumus vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:

  • iesniegumu ar lūgumu sniegt surdotulka pakalpojumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

a) personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

b) vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu;

c) informāciju par vēlamo saziņas veidu;

d) likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi un pārstāvības veidu, ja surdotulka pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.

Ja Invaliditātes informatīvajā sistēmā nav datu par personas funkcionēšanas traucējuma veidu – dzirdes invaliditāti (nav ievadīts lēmums par invaliditātes noteikšanu) un VDEĀVK rīcībā nav informācijas par personu, persona pēc LNS pieprasījuma iesniedz:

  •  otolaringologa vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu, ka personas dzirdes traucējumi atbilst vismaz trešajai pakāpei – dzirdes zudums runas zonas frekvenču zemākajā punktā ir vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī. 

Iesniegumus surdotulka pakalpojuma saņemšanai saskarsmei ar citām personām ārpus skolas var iesniegt arī paši bērni, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.

Šajā gadījumā bērnam jāiesniedz tie paši iepriekšminētie dokumenti un iesniegumā jānorāda savu vecāku dati vai jāiesniedz viena no vecākiem rakstiska piekrišana, ka viņa bērnam tiek sniegt surdotulka pakalpojums.


Šajā gadījumā bērnam jāiesniedz tie paši iepriekšminētie dokumenti un iesniegumā jānorāda savu vecāku dati. 
 
LNS pēc iesnieguma saņemšanas no nepilngadīgā bērna, par saņemto iesniegumu ziņos viņa vecākiem un lūgs rakstiski paziņot LNS, ja viņi vēlas ierobežot sava bērna pakalpojumu saņemšanu. Ja no vecāku puses iebildumu nebūs, tad LNS varēs piešķirt pakalpojumu.
 
Saņemtos iesniegumus Latvijas Nedzirdīgo savienība izskata un pieņem lēmumu mēneša laikā.
 
Prioritāri surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām nodrošina personām, kurām tas nepieciešams:

a) ārkārtas situācijās (dabas stihiju, ugunsgrēku un citu līdzīgu iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā);

b) veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai;

c) darbā iekārtošanās vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai; 

d) tālākizglītībai, ja personai nav tiesību saņemt surdotulka pakalpojumu profesionālās izglītības programmas apguvei.

 
Pievienotie faili Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai nodrošina LNS kapitālsabiedrība SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”.
Aktualizēts: 01.05.2021 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas