Search form

Drukāt

Valsts amatpersonu atalgojums


 LNS prezidentam ir noteikts valsts amatpersonas statuss, un saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasībām LNS prezidenta darba samaksas apmērs tiek publicēts LNS mājas lapā.
LNS valdes apstiprināto „Valsts deleģēto funkciju administratīvā personāla atlīdzības noteikumu” 1.4. punktā LNS prezidenta mēnešalga noteikta atbilstoši 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” 1. amatu saimes IV A līmeņa, 13. mēnešalgu grupas 6. kvalifikācijas pakāpes maksimālajai likmei - 1917 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas