Search form

Pasaules Nedzirdīgo diena

Kā sākās mūsu – Nedzirdīgo diena

Nedzirdīgo diena Jāņā sētā, 1995. gada 24. septembrī
 
Latvijas nedzirdīgo kopienas vēstures avotos rodams fakts, ka pirmā Nedzirdīgo diena Latvijā atzīmēta jau 1936. gada 31. maijā.
To noorganizēja Vidzemes Kurlmēmo biedrība Valmieras Kurlmēmo skolā pēc nedzirdīgā sabiedriskā darbinieka Reinharda Bērziņa iniciatīvas. Toreiz Nedzirdīgo diena oficiāli nebija atzīta ne Latvijā, ne pasaulē.
 
Pirmais Pasaules nedzirdīgo kongress notika 1951. gadā Romā, un tajā nolēma visas nedzirdīgo organizācijas apvienot Pasaules nedzirdīgo federācijā (WFD). Bet WFD kongresā 1958. gadā pieņemts lēmums par Nedzirdīgo dienas atzīmēšanu katru gadu septembra pēdējā svētdienā.
 
1990. gadā Pasaules nedzirdīgo diena pirmoreiz parādījās Latvijas kalendāros, bet to jau padomju laikā atzīmēja mūsu biedrību klubos un “Rītausmā”.
 
Notika tematiski izglītojoši pasākumi un atpūtas vakari par godu šai dienai, tika sveikti aktīvākie biedri. Piemēram, “Kopsolī” rīkoja akcijas ar sponsoru dāvāto balvu izlozi, publicēja aprakstus par nedzirdīgo dzīvi no ārzemju preses.
 
Izsūtīja rajonu nodaļām ( tagad – biedrības) metodiskos materiālus par to, kā varētu šo dienu atzīmēt. Arī citos nedzirdīgo nodaļu klubos organizēja līdzīgus pasākumus, veltītus Nedzirdīgo dienai, piemēram, Daugavpilī šaha ātrspēles turnīrs, Rēzeknē – pārējiem par paraugu cildināja biedrus, kas apzinīgi pilda savus pienākumus.
 
Klubos rīkoja kopējus mielasta galdus, dejas, rotaļas un dažādas sacensības. Rīgas nodaļa 1965. gadā sarīkoja motokrosu, bet 1966. gadā pulcējās kopā jaunās atpūtas pilsētiņas atklāšanā Dzirnuragā. Liepājā notika makšķerēšanas sacensības, Alūksnē šaušanas turnīrs, loterija, Valmierā ražas skates, dažādas sporta aktivitātes un noslēgumā atpūtas vakars ar izklaides programmu utt.
 
Valmierieši šai dienā pilsētas kapos apciemo tur dusošo nedzirdīgo kapu kopiņas, arī mūsu dzejnieka Rietekļa ( pseidonīms – Vakara zvaigzne) – dzejoļa “Še, kur līgo priežu meži! “ autora kapavietu.
 
Ar laiku tas kļuva par LNS skaistu tradīciju – LNS biedrību apvienotais pašdarbnieku koris to vienmēr dzied zīmju valodā Nedzirdīgo dienas noslēguma koncertā.
 
Pasākumi turpinājās arī 1995. gadā Jāņa sētas pagalmā – tos pirmo reizi sarīkoja brīvā dabā ar pašdarbniekiem no visām Latvijas malām. Pēc tam sekoja Vērmaņdārzs, Latviešu biedrības nams, Kongresu nams, pašu Elvīras ielas pagalms, Dzintaru koncertzāle un nu jau vairākas reizes arī “Rītausmā”.
 
Publikācijas “KS” liecina, ka Nedzirdīgo nedēļā LNS mākslinieku kopa “Cerība” palaikam piedāvā nedzirdīgo autoru mākslas darbu izstādi. Var skatīt arī foto izstādi, skatīt prezentāciju materiālus par LNS lielāko projektu realizāciju un iepazīties ar jaunumiem surdotehnikas jomā, kā arī uz vietas izmantot konsultanta pakalpojumus.
 
Pasaules Nedzirdīgo dienu LNS tagad vienmēr svin ar bagātu un plašu programmu – ir uzstājušies visi reģionu biedrību pašdarbnieki, audzēkņi no Valmieras, Rīgas un Daugavpils skolām, no Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas, no Nedzirdīgo jauniešu organizācijas, kā arī mazie bērnudārznieki, ir uzņemti arī viesi no citām valstīm. Cilvēki satiek vecos draugus un iegūst jaunus, cits citu sveic Nedzirdīgo dienā, izbauda kultūras sniegumu un kopā būšanas prieku.
 
Nedzirdīgo dienas koncertam katrreiz dots skaists, vienojošs nosaukums, piemēram “Mēs – sabiedrības daļa”, “Dziedošās rokas”, “Latvija – mūsu zeme klusumā”, “Mūsu svētki mūsu mājās”, “Klusuma pasaules klusuma diena” u.c.
 
Koncertā iekļautas melodeklamācijas, tautas dejas, drāmas uzvedumi, estrādes dejas, poēzijas, deju un kustību uzvedumi, humoristiski skeči, pantomīmas, izrādes.
 
2009. gadā WFD oficiāli apstiprina Nedzirdīgo nedēļas atzīmēšanu, un no 2016. gada LNS īsteno to nedēļas devīzi/ vadmotīvu, ko Pasaules nedzirdīgo federācija iesaka lietot visā pasaulē.
 
Piemēram, 2016. gada nedēļas devīze bija “Ar zīmju valodu esmu vienlīdzīgs”, 2017. gada – “Ar zīmju valodu pilnīga iekļaušanās sabiedrībā”, 2018. gada nedēļas vadmotīvs – “Ar zīmju valodu ikviens ir iekļauts”.
 
LNS vienmēr ir atsaukusies WFD aicinājumam un tagad atzīmē Nedzirdīgo dienu ar plašu un daudzpusīgu programmu nedēļas garumā.
 
Materiālu sarūpēja Līga Pauniņa

2018. gadā

23. – 30. septembrī Starptautiskās nedzirdīgo nedēļas laikā notika dažādas aktivitātes par tēmu „Ar zīmju valodu ikviens ir iekļauts!”. Biedrībās notika atvērto durvju dienas un pārrunas par nedzirdīgo kopienu darbu. LNS ēkā bija tikšanās ar aplikācijas SASAP izstrādātājiem un ar Aināru Osmani par tēmu “Kā ērti ceļot?”. Rītausmā risinājās paneļdiskusijas “Nedzirdīgie – pilsoniskās sabiedrības daļa, kas izmanto zīmju valodu”. Notika LNS projektu “Vēsturiskais ceļš uz simtgadi” un “LNS darbības stiprināšana – 2018” prezentācijas, kā arī svētku lielkoncerts un atpūtas pasākumi.

Vairāk par Nedzirdīgo dienas pasākumu rakstā “Daudzpusīgi notikumi lielā izvēlē” (“KS” 2018. gada oktobrī, Nr. 10 (1097) 1., 3. - 6. lpp.) lasiet šeit un mājaslapā "Nedzirdīgo nedēļa - 2018" – http://www.lns.lv/lat/pasakumi/nedzirdigo_nedela___2018/.

2017. gadā

Ar devīzi “Ar zīmju valodu pilnīga iekļaušanās sabiedrībā” Nedzirdīgo nedēļa notika 18. – 23. septembrī. Programmā: atvērto durvju diena LNS, nūjošanas nodarbība , tikšanās ar uztura speciālisti Dainu Rusuli, izstāde “Latvijas nedzirdīgo mākslas mantojums” LNS vēstures muzejā, mākslinieku kopas “Cerība” darbu izstāde, tikšanās ar Valsts asinsdonoru centra Donoru nodaļas vadītāju Tamāru Kļavenieci, diskusija par nedzirdīgo iekļaušanos sabiedrībā, tikšanās ar somu valodnieci un zīmju valodas pētnieci doktori Ritvu Takinenu un nedzirdīgo vieslektoru Arkādiju Belozovski no ASV, svētku koncerts, erudīcijas konkurss “LNS gudrinieki – 2017”. Daudz jaunu, vēl nebijušu aktivitāšu.

Vairāk par Nedzirdīgo dienas pasākumu rakstā “Nedzirdīgo diena nosvinēta!” (“KS” 2017. gada oktobrī, Nr. 10 (1085) 6. - 8. lpp.) lasiet šeit un mājaslapā "Nedzirdīgo nedēļa - 2017" – http://www.lns.lv/lat/pasakumi/nedzirdigo_nedela___2017/.

2016. gadā

No 2016. gada LNS īsteno to Nedzirdīgo nedēļas devīzi/ vadmotīvu, ko Pasaules nedzirdīgo federācija attiecīgajā gadā iesaka lietot visā pasaulē. Nedzirdīgo dienai veltīto pasākumu komplekts ar devīzi “Ar zīmju valodu esmu vienlīdzīgs”. Latvijā atzīmēja 19. – 25. septembrī. Programmā: LNS muzejs atvērts, svinīgais koncerts, foto izstāde “Nedzirdīgie var”, atvērto durvju diena LNS biedrībās utt.

Vairāk par Nedzirdīgo dienas pasākumu rakstā "Nedzirdīgo diena nosvinēta!" (“KS” 2016. gada oktobrī, Nr. 10 (1073) 1. un 8. lpp.) lasiet šeit un mājaslapā "Nedzirdīgo nedēļa - 2016" – http://www.lns.lv/lat/pasakumi/nedzirdigo_nedela___2016/.

2015. gadā

Nedzirdīgo nedēļā "Ar zīmju valodu mēs varam!" zibakcija Doma laukumā "Mūsu bērni var" – diskusija par nedzirdīgo izglītību bērniem, zīmju valodas darbnīca. Jaunieši vēlas savu centru un nedzirdīgo dienā – jauna programma!

Vairāk par Nedzirdīgo dienas pasākumu rakstā “Nedzirdīgo nedēļā – Ar zīmju valodu mēs varam!” (“KS” 2015. gada oktobrī, Nr. 10 (1061) 1. un 4. - 7.lpp.) lasiet šeit un mājaslapā "Nedzirdīgo diena 2015" – http://www.lns.lv/lat/?doc=13877.

2014. gadā

Pirmo reizi Pasaules nedzirdīgo dienu Latvija atzīmēja nedēļas garumā  no 22. līdz 27. septembrim. Nedzirdīgo dienas kaleidoskops: Rītausmā ekskursija pa jauno Dienas centru, radošo komandu veikums – rudens velšu konkurss. Dienas centrs, Surdocentrs, Rehabilitācijas centrs prezentēja savus produktus, dažādus informatīvus materiālus, par kuriem skatītājiem bija liela interese.

Vairāk par Nedzirdīgo dienas pasākumu rakstā “Nedzirdīgo dienas kaleidoskops” (“KS” 2014. gada oktobris, Nr. 10, 1. un 3. lpp.) lasiet šeit un mājaslapā "Nedzirdīgo diena aizvadīta" – http://www.lns.lv/lat/?doc=12648.

2013. gadā

Klusuma pasaules klusuma dienā – viss ir labs… 28. septembrī Nedzirdīgo diena atkal Rītausmā, un daudzi no svinētājiem izteicās, ka tas ir ļoti labi, jo savās mājās tomēr sajūta omulīgāka un drošāka. Programmā: reģionālais nedzirdīgo šefpavāru konkurss, LNSF piedāvājums “Sporta aktivitātes”, nedzirdīgo bērnu manifestācija, pašdarbnieku svētku koncerts ar viesizrādi no Lietuvas un melodeklamācijas.

Vairāk par Nedzirdīgo dienas pasākumu rakstā “Klusuma pasaules klusuma dienā – viss ir labs …” (“KS” 2013. gada novembris, Nr. 11, 11. lpp.) lasiet šeit un mājaslapā "Mūsu svētki izdevās!" – http://www.lns.lv/lat/jaunumi/?doc=10909.

2012. gadā

Nedzirdīgo dienas akcija “Klusums pasaules klusuma diena” Dzintaros, piedalījās 174 pašdarbnieki ar 38 priekšnesumiem. Programmā: svētku koncerts un pludmales volejbola paraugdemonstrējums Dzintaru pludmalē.

 Vairāk par Nedzirdīgo dienas pasākumu rakstā “Nedzirdīgo dienas akcija „Klusuma pasaules klusuma diena” Dzintaros” (“KS” 2012. gada oktobrī, Nr. 10, 8. lpp.) lasiet šeit un mājaslapā "Nedzirdīgo diena Dzintaros pulcē rekordlielu pašdarbnieku skaitu" – http://www.lns.lv/lat/jaunumi/?doc=8577 un "Videoziņas Nr.155: Ikgadējais (vis) Latvijas pasākums Dzintaru koncertzālē" http://www.lns.lv/lat/jaunumi/?doc=8588 (video).

2011. gadā

Mūsu diena pie Elvīras ielas Baltā nama un jaunā nama – 24. septembrī svētku dalībniekiem bija daudz ko skatīties programmā: iepazīšanās ar jaunuzcelto rehabilitācijas centru, sporta aktivitātes, kopas “Cerība” radošās meistardarbnīcas, pavāru konkurss,  – cirka triki, svētku koncerts.

Vairāk par Nedzirdīgo dienas pasākumu rakstā “Pie Elvīras ielas baltā nama” (“KS ”2011.gada oktobris, Nr. 10, 8.- 11. lpp.) lasiet šeit un mājaslapā – "Mūsu svētki mūsu mājās" http://www.lns.lv/lat/jaunumi/?doc=6053.

2010. gadā

Vērienīga Nedzirdīgo diena ar jaunām idejām 18. septembrī Dzintaru koncertzālē. Programmā: svētku koncerts un futbols Dzintaru pludmalē starp nedzirdīgajiem un politiķiem.
 
Vairāk par Nedzirdīgo dienas pasākumu rakstā “Vērienīga Nedzirdīgo diena ar jaunām idejām” (“KS” 2010. gada oktobrī, Nr. 12, 8. - 11. lpp.) lasiet šeit un mājaslapā "Vērienīga Nedzirdīgo diena – koncerts un futbola spēle ar politiķiem Jūrmalā, balle „Rītausmā”" – http://www.lns.lv/lat/jaunumi/?doc=3292.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas