Search form

12.10.2020

Drukāt

Projekta aktualitātes oktobrī

Photo


Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.

 

Projekta īstenošanas laikā 2020. gada 28. aprīlī tika izsludināts atklāts konkurss Būvdarbi ERAF Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā” līguma Nr.4.2.1.2/19/I/010, ietvaros” ar identifikācijas numuru LNS 2020/6 ERAF, kurā tika iesniegti 8 pietiekumu. Pieteikumu izvērtējuma gaitā iepirkumu komisija konstatēja, ka dažādu iemeslu dēļ – neatbilstošs piedāvājums atlases prasībām, neatbilstošs piedāvājums tehniskās specifikācijas prasībām, neatbilstošs piedāvājums cenai – visus pretendentus ir jānoraida. Līdz ar to 2020. gada 27. augustā tika pieņemts lēmums iepirkumu izbeigt bez rezultāta. Pēc iepirkuma rezultātu nogaidīšanas termiņa beigām, iepirkumu komisija uzsāka jauna iepirkuma sagatavošanu. Plānots, ka jaunais būvdarbu iepirkums tiks izsludināts 2020. gada oktobrī.

 

Līdz ar būvdarbu veicēja iepirkuma procesa pagarināšanos, projekta ieviešana arī tiks pagarināta. Projekta pagarinājuma pieteikums CFLA tiks iesniegts pēc sekmīga jaunā iepirkuma noslēguma.

 

Plānots, ka projekta ietvaros tiks paaugstināta energoefektivitāte ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, kurā tiek nodrošināta valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde. Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā. Projekta īstenošanas gaitā kopējais enerģijas patēriņš samazināsies par 201850,21 kWh gadā (samazinājums 30,16% no kopēja enerģijas patēriņa), bet oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums projekta īstenošanas rezultātā būs 47185,51 kg COgadā (samazinājums 37,34%).

 

Projekta kopējās izmaksas ir 537 247.37 euro, no kopējās attiecināmās izmaksas ir 445 384.00 euro ( ERAF finansējums  ir 378 576.00 euro (85%), valsts budžeta finansējums ir 66 808.00  euro (15%)), bet privātās neattiecināmās izmaksas (LNS ieguldījums) ir 91 863.37 euro.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas