Search form

28.04.2020

Drukāt

Par projekta gaitu

Photo


Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumam  un Ministru kabineta noteikumiem Nr.13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.


Uzsākot projektu LNS ERAF projekta ''Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai  LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”, projekta līguma Nr. 4.2.1.2/19/I/009, tika nodrošināta obligātās publicitātes plakātu izgatavošana. Šo darbu veica Individuālais komersants „TP i PU”. Pakalpojuma sniedzējs tika noteikts tirgus cenu izpētes rezultātā. Informatīvie plakāti projekta ieviešanas vietā Raiņa ielā 5a, Rēzeknē ir izvietoti pie ieejas durvīm ēkā un projekta ieviešanas biroja telpā.

Lai veiktu būvdarbus Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, tiek veikta dokumentācijas izstrāde un piesaistīti speciālisti. Pašlaik tiek sagatavots līgums ar būvuzraugu SIA “Volmers” un sagatavota dokumentācija sadalņu pārnešanai, kas būs būvdarbu uzsākšanas pirmais posms.


Būve Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, kurā pašlaik tiek īstenotas valsts deleģētās funkcijas,  ir divstāvu ēka ar kopējo platību 511.2 m2. Ēka ir tehniski novecojusi, jo tās ekspluatācijas uzsākšanas gads, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir 1958. gads. Būve atrodas uz LNS piederošā zemesgabala, kuram saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma Aizsargjoslu karti, zemes gabalam ir noteikta aizsargjosla ap kultūras pieminekli Rēzeknes luterāņu baznīca Raiņa ielā 4, Rēzeknē. Lai gan laika gaitā ēkā ir notikuši atsevišķi būvdarbi, taču galvenokārt tie skāra iekštelpu pārplānošanu un estētiskā izskata uzlabošanu.


Pirmsprojekta stadijā veikta ēkas tehniskās apsekošana liecina, ka ēkas tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe ēkai ir 38.75%, bet, piemēram, jumta seguma fiziskais nolietojums ir 55%, ko var vērtēt kā neapmierinošu rādītāju. Diemžēl arī  ēkas norobežojošas konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām. Tomēr kopumā ēka nodrošina Būvniecības likuma (01.10.2014.) 9.panta pirmā un ceturtā punkta prasības.


Iepriekš veiktā izpēte liecina, ka primārās enerģijas gada patēriņš ēkā ir augsts: kopējais enerģijas patēriņš ir 110701,87 kWh gadā, īpatnējais patēriņš 209,19 kWh/m2 gadā.  Tāpēc plānots, ka projekta īstenošanas gaitā kopējais enerģijas patēriņš samazināsies par 68089,77 kWh gadā. bet oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums projekta īstenošanas rezultātā būs 17594,28 kg CO2 gadā.


Ja projekts netiktu īstenots tuvāko gadu laikā, tad turpinātos energoresursu nesaimnieciska izlietošana, bet valsts deleģēto funkciju izpilde neveicinātu klientu – dzirdes invalīdu vajadzību apmierināšanu.


Projekta kopējās izmaksas ir 260 662.24 euro, no kopējās attiecināmās izmaksas ir 215 000.00 euro (ERAF finansējums ir 182 750.00 euro (85%), valsts budžeta finansējums ir 32 250.00 euro (15%), bet privātās neattiecināmās izmaksas (LNS ieguldījums) ir 45 662.24 euro.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas