Search form

04.03.2021

Drukāt

Sācies LNS projekts “Līdzdalība un demokrātiska iesaiste”

Photo

Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS) iesniedza Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā projektu “Līdzdalība un demokrātiska iesaiste” Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām ietvaros un šis projekts tika apstiprināts. 2021.gada 23.februārī starp Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un LNS tika noslēgts finansēšanas līgums Nr. DIKS-21-161-lī par projekta realizāciju.


Projekta mērķis ir veicināt nedzirdīgu cilvēku integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, sniedzot atbalstu nedzirdīgiem cilvēkiem – LNS biedriem, brīvprātīgajiem un aktīvistiem, dzīvojošiem Rīgas pilsētā, biedrības attīstības stratēģijas izstrādē, izvērtējumā un biedrības pārvaldības struktūras demokrātiskās vēlēšanās.

Projekta mērķgrupu veidos un tiešo atbalstu saņems 40 nedzirdīgie cilvēki t.sk. cilvēki ar dzirdes traucējumiem (dzirdes invalīdi), kuri dzīvo Rīgas pilsētā.

Projekta īstenošanas periods ir 01.03.2021.–30.09.2021. Projekta administrēšana un īstenošana notiks Rīgā, Elvīras iela 19 k–2.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:

1)  1.aktivitāte “LNS Rīgas reģionālās biedrības konference”.

Aktivitātes ieviešana notiks 01.04.2021.–15.09.2021.

Aktivitātes ietvaros tiks iesaistīti LNS biedri, aktīvisti un brīvprātīgie, dzīvojošie Rīgā dalībai LNS un LNS reģionālās biedrības attīstības stratēģijas izstrādē, izvērtējumā un biedrības pārvaldības struktūras demokrātiskās vēlēšanās.

Aktivitātes realizācija vērsta uz demokrātiskā procesa attīstības sekmēšanu LNS, saliedētas kopienas un sabiedrībās veidošanos un nedzirdīgo cilvēku integrācijas veicināšanu Rīgas pilsētā.

Aktivitāte sastāvēs no 2 posmiem:

-          1.posma “Darbības izvērtējums un stratēģijas projekta izstrāde” ietvaros notiks LNS un LNS Rīgas reģionālās biedrības padarītā 2016.-2020.gadā analīze un tiks izstrādāts darbības stratēģijas projekts 2021.-2025.gadam piecos virzienos: pieejamība; cilvēkresursi un organizācijas kapacitātes stiprināšana; zīmju valoda, izglītība un kultūra; sociāli pakalpojumi; saimnieciskā darbība un finansējums;

-          2.posma “LNS Rīgas reģionālās biedrības konference” ietvaros tiks organizēta LNS Rīgas reģionālās biedrības konference 8 stundu apjomā un tā sastāvēs no: semināra “Demokrātija: principi, pieejas, prakse”, diskusijām, LNS Rīgas biedrības darbības izvērtējuma, LNS un LNS Rīgas biedrības darbības stratēģijas apspriešanas, LNS Rīgas biedrības darbības vadības vēlēšanām, delegātu izvirzīšanu LNS kongresam.

2) 2.aktivitāte “Informācijas un publicitātes pasākumi”. Aktivitātes ieviešana notiks 01.03.2021.– 30.09.2021. LNS mājaslapā www.lns.lv projektu sadaļā, LNS un LNS Rīgas RB sociālajā tīklā www.facebook.com, LNS laikrakstā “Kopsolī” tiks publicēti raksti un materiāli, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par projekta mērķi, finansējumu, aktivitāšu ieviešanu, to progresu un rezultātiem.

3) 3.aktivitāte “Projekta administrēšana”. Aktivitātes ieviešana notiks 01.03.2021.–30.09.2021. Tā ietvaros tiks nodrošināta projekta mērķtiecīga vadība, resursu pārraudzība, risku vadība, projekta atskaišu sagatavošana un citi administratīvi veicamie darbi.

Par projekta realizāciju ir atbildīga vadības grupa 3 cilvēku sastāvā: projekta vadītāja – Aija Sannikova, projekta vadītāja asistente – Karīna Pavlova, projekta grāmatvede – Ilze Roķe.

Sekojiet līdzi projekta jaunumiem!

Projekta “Līdzdalība un demokrātiska iesaiste” ietvaros notiks personu datu apstrāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Raksts ir sagatavots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Līdzdalība un demokrātiska iesaiste” ietvaros.

Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.

Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, informācijas un publicitātes pasākumu ieviešanas vadītāja.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas