Search form

10.05.2021

Drukāt

Projekts “Mēs Jelgavai!” uzsāk darbību

Photo

2021.gada 21.aprīlī noslēgts biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Jelgavas pilsētas domes finansēšanas līgums Nr. ADM/2-1.5/21/58 par projekta “Mēs Jelgavai!” ieviešanu no 2021.gada 3.maija līdz 2021.gada 31.decembrim.


Projekta norisei Jelgavas pilsētas dome 2021.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa ietvaros, piešķīra līdzfinansējumu 500,00 euro apmērā.

Projekta mērķissekmēt iedzīvotāju brīvprātīgo sabiedrisko iniciatīvu pilnveidi Jelgavas pilsētā, nodrošinot aktīvu 35 nedzirdīgo cilvēku t.sk. cilvēku ar dzirdes invalīditāti dzīvojošo Jelgavas pilsētā līdzdalību izzinošās, radošās un kultūras brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, tādējādi veicinot nedzirdīgo kopienas aktivitāti un nedzirdīgo cilvēku ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanu, paaugstināšanu un sociālo iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.

Projekts paredz īstenot sekojošās aktivitātes:

1.aktivitāte “Projekta administrēšana”. Aktivitātes ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta mērķtiecīga projekta vadība, resursu pārraudzība, projekta atskaišu sagatavošana un citi administratīvi veicamie darbi.

Projektu vadīs LNS projektu koordinatore Karīna Pavlova; darba grupā – projekta vadītāja asistents Ivars Kalniņš un projekta grāmatvede Iveta Zālīte.

2.aktivitāte “Tīklošanās pasākumi “Izaugsmes ceļi””. Tiks veicināta labās prakses pārņemšana un radošo prasmju attīstība un nedzirdīgo cilvēku iekļaušanās sabiedrības dzīvē, organizējot 2 (divus) pieredzes apmaiņas braucienus. Viens brauciens tiks organizēts uz LNS Valmieras RB, LNS Smiltenes RB un LNS Smiltenes RB Alūksnes grupu, lai iepazītos ar LNS reģionālo darbu Valmieras, Smiltenes un Alūksnes pilsētās un veicinātu savstarpējo sadarbību. Otrs brauciens – uz Rīgu  dalībai LNS Nedzirdīgo dienā.

3.aktivitāte “Aktiermeistarības studija”. Aktivitātes ietvaros plānots organizēt teātra nodarbības tematisku uzvedumu un priekšnesumu iestudēšanai ar teātra elementiem, kas būs veltīti Jelgavas pilsētai un Nedzirdīgo dienai, lai uzstātos LNS Nedzirdīgo dienā Rīgā.

4.aktivitāte “Gada noslēguma pasākums “Jelgavnieku spēks!””. Aktivitātes ietvaros tiks organizēts tematisks 2021.gada noslēguma svētku pasākums LNS Jelgavas grupas biedriem/nedzirdīgiem cilvēkiem, lai stiprinātu un vairotu sociālo vienotību nedzirdīgo kopienā un rastu iespēju sanākt kopā un izvērtēt padarīto, domāt par nākotnes iecerēm LNS Jelgavas grupas attīstībā.

5.aktivitāte “Informācijas un publicitātes pasākumi”. Aktivitātes ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta sabiedrības informēšana par projekta mērķi, aktivitātēm, norisi, rezultātiem: publicēti raksti, ziņojumi, videosižeti laikrakstā “Kopsolī”, LNS mājaslapas www.lns.lv projektu sadaļā, LNS un LNS Rīgas RB profilā sociālajā tīklā www.facebook.com.

 Aicinām sekot līdzi projekta jaunumiem!

Raksts ir sagatavots Jelgavas pilsētas domes līdzfinansētā projekta “Mēs Jelgavai!” ietvaros. Par raksta saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.


Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, publicitātes un informācijas ieviešanas darba grupas vadītāja.

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas