Search form

01.11.2013

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma lēmumu „Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 81. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01. 08. 2013. līdz 31. 12. 2013.)


Rīgā, 2013. gada 1. novembrī
 
Pasūtītāja nosaukums: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNS 2013/08M
Iepirkuma priekšmets: Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija
Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 11.10.2013
Iepirkuma komisijas sastāvs: saskaņā ar 01.10.2013. biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” prezidenta- valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.23:
 
Komisijas priekšsēdētājs – Arnolds Pavlins, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi – Eduards Bērziņš-Lācis, biedrības LNS iepirkumu speciālists;
Aivars Bisenieks, jurists, publisko iepirkumu speciālists.
 
Protokolē – komisijas loceklis Eduards Bērziņš-Lācis.
 
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
 
 
Pretendentu piedāvātās cenas

N.p.k.
Pretendents
Piedāvātā līgumcena, LVL
Objekta apskates datums
1.
SIA „BK MĀJA”
29 292,90
24.10.2013.
2.
SIA „Tīriņi”
45 442,94
17.10.2013.
3.
SIA „Ota un partneri”
36 253,80
17.10.2013.

 
 
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums
SIA „BK MĀJA” ar līgumcenu LVL 29 292,90.
Pretendenta SIA „BK MĀJA” piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.
 
Pamatojums lēmumam par piedāvājumu noraidīšanu
 
Pretendents SIA „Tīriņi” atzīts par neatbilstošu atlases prasībām sakarā ar to, ka pretendents nav iesniedzis Nolikuma 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9. punktā noteiktos dokumentus, nav pierādījis atbilstību Nolikuma 3.3., 3.6., 3.7., 3.8. punkta prasībām, un pretendents izslēgts no turpmākas vērtēšanas, pamatojoties un Nolikuma 5.1.3.1. punkta un 5.1.3.3. punkta noteikumiem.
 
Pretendenta SIA „Ota un partneri” finanšu piedāvājumā nav aizpildītas visas tehniskās specifikācijas pozīcijas, konkrēti:
Lokālās tāmes Nr.4-10/2013 „Vājstrāvas tīklu montāžas darbi” pozīcijās Nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9 kolonnā „Darba alga – kopā uz visu apjomu” ir norādīts „0” un nav paskaidrots, kādu iemeslu dēļ darba spēka izmaksas ir „0”.
Lokālās tāmes Nr.4-10/2013 „Vājstrāvas tīklu montāžas darbi” pozīcijās Nr. 7. un Nr.9 kolonnā „Vienības izmaksas- kopā” ir norādīts „0” un nav paskaidrots kādu iemeslu dēļ ir „0”.
Pretendenta SIA „Ota un partneri” finanšu piedāvājums atzīts par neatbilstošu sakarā ar to, ka pretendents finanšu piedāvājumā nav norādījis izmaksas visās tehniskās specifikācijas pozīcijās, piedāvājums neatbilst Nolikuma 4.3.1., 4.3.2., 4.3.10., 4.3.11. punkta prasībām un pretendents izslēgts no turpmākas vērtēšanas, pamatojoties uz Nolikuma 5.1.3.5. punkta un 5.1.3.6. punkta noteikumiem.
 
Komisijas locekļi: A. Pavlins
E. Bērziņš-Lācis
A. Bisenieks

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas