Search form

Drukāt

Tiesību akti


ANO dokumenti

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām 

 
Eiropas Padomes dokumenti

Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu harta

 
Eiropas Savienības dokumenti

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)

 
 
Latvijas tiesību akti

Biedrību un nodibinājumu likums

Invaliditātes likums  

Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi

Par sociālo drošību

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Par valsts sociālo apdrošināšanu

Par valsts pensijām

Valsts sociālo pabalstu likums 

Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību

Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību

Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā

Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas