Search form

Drukāt

Surdotehniskie palīglīdzekļi


Surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība - SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam).

Bērniem valsts apmaksātos dzirdes aparātus izsniedz: SIA Veselības centrs „Biķernieki” (Latvijas Bērnu Dzirdes centrs).


Surdotehnikas piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka: 
Ministru kabineta 20.04.2021. noteikumi Nr.250 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”. Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku (likumi.lv)

Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt vājdzirdīgām un nedzirdīgām personām, sākot ar vājdzirdības 3.pakāpi - dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500; 1000; 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam tiesības uz valsts apmaksātajiem dzirdes aparātiem ir, ja konstatēta vājdzirdība vismaz 1.pakāpē - dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500; 1000; 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 15 dB labāk dzirdošajā ausī.

Valsts vienu reizi 5 gados piešķir šādus surdotehniskos palīglīdzekļus:

dzirdes aparātu (aizauss, ar kaula vadāmības vai kabatas dzirdes aparātu); 
laikrādi ar vibrāciju un/vai gaismas signālu (kabatas pulksteni vai galda pulksteni); 
savienotājvienību radio un televīzijas uztvērējiem – vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu un nav saņēmušas FM radiofrekvenču pārraides sistēmu;
FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs) – vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu un kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam; 
signalizēšanas ierīces ar vibrāciju un/vai gaismas signālu - bērnu un kopjamu personu uzraudzībai ("videoauklītes");
signalizēšanas ierīces ar vibrāciju un/vai gaismas signālu;
vides avārijas signalizācijas sistēmas;
tālruni ar pastiprinātāju.

Valsts vienu reizi 3 gados piešķir šādus surdotehniskos palīglīdzekļus:

digitālās vizuālās saziņas ierīci – nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām, kuras izmanto Ministru kabineta 20.04.2021. noteikumos Nr.250 minētos sociālās rehabilitācijas vai surdotulka pakalpojumus;
dzirdes palīglīdzekli (komunikatoru).

Vājdzirdīgās un nedzirdīgās personas var vienlaikus pieteikties vairāku tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai, izņemot, ja tiem ir vienāds praktiskais lietojums, piemēram, skaņas uztveršanai - dzirdes aparāts un komunikators, vai komunikācijai - tālrunis ar pastiprinātāju un digitālā vizuālās saziņas ierīce.

Lai saņemtu surdotehniku, Latvijas Nedzirdīgo savienībā ir jāiesniedz (vai jānosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu):

1) rakstisks iesniegums. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā e-pasta adresi, informāciju par vēlamo saziņas veidu, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli (iesnieguma paraugu skat. pievienotajos failos);

2) ģimenes ārsta atzinums vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, kurš izsniegts ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas (atzinuma paraugu skat. pievienotajā failā). Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegtajā informācijā par invaliditātes noteikšanu ir norādīts, ka jums ir dzirdes funkcionēšanas traucējumi, tad atzinumu var neiesniegt;

3) lai saņemtu dzirdes aparātu vai komunikatoru, iesniegumam pievieno audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas.

Ja surdotehniskais palīglīdzeklis nepieciešams bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, personas likumiskajam pārstāvim iesniegumā papildus jānorāda savi dati un pārstāvības veidu.

Surdotehniku steidzamības kārtā personas var saņemt šādā secībā:

1) persona ar pirmreizējiem funkcionēšanas traucējumiem, kas radušies slimības vai traumas rezultātā; 

2) bērns; 

3) bērna vecāks, adoptētājs, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja minētās personas aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam; 

4) nodarbinātā persona un persona, kura apgūst izglītības programmu, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu vai saimnieciskās darbības veikšanai, vai izglītības ieguves procesā; 

5) persona ar prognozējamu invaliditāti – individuālajā rehabilitācijas plānā paredzēto tehnisko palīglīdzekli, ja plānā ir paredzēts, ka personai jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis steidzamības kārtā.

Tādā gadījumā jums vēl papildus jāpievieno šādi dokumenti:

personai ar pirmreizējiem funkcionēšanas traucējumiem - iesniedz izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par slimības vai traumas rezultātā konstatētajiem pirmreizējiem funkcionēšanas traucējumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, kas izsniegts ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšana;

ja jūs aprūpējat bērnu līdz pusotra gada vecumam, tad dokumenta kopiju, kas apliecina, ka jūs kopjat un audzināt bērnu līdz pusotra gada vecumam (piemēram, bērna dzimšanas apliecība, bāriņtiesas lēmums);

ja strādājat, tad izziņu no darba vietas, kas apliecina, ka esat darba ņēmējs pie šī darba devēja, kas izsniegts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pakalpojuma pieprasīšanas;

• norādiet nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veicat individuālo darbu vai saimniecisko darbību un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams attiecīgās saimnieciskās darbības veikšanai; 

ja mācāties, tad izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē; 

VDEĀK individuālo rehabilitācijas plānu, ja nepieciešamība pēc tehniskā palīglīdzekļa noteikta šajā plānā un ja piesakāties tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā.

Atkārtoti iestāties rindā surdotehnikas saņemšanai var, ja:

1) ir beidzies surdotehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks (iepriekš minētie 5 un 3 gadi); 

2) ir mainījies personas funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe, tāpēc iepriekš izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir kļuvis nepiemērots lietošanai; 

3) veiktajā tehniskajā ekspertīzē konstatēts, ka tehniskais palīglīdzeklis nolietojuma dēļ ir kļuvis lietošanai nederīgs; 

4) tehniskais palīglīdzeklis pazaudēts, nozagts vai trešās personas tīši bojāts un persona iesniedz pamatotu informāciju, ka notikušajā nav vainojama.

Ja persona atkārtoti pieprasa jau saņemto surdotehnisko palīglīdzekli iepriekš minētajos gadījumos, tad atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un audiogrammu var neiesniegt, iesniegumam pievieno atbilstošos dokumentus, ja vēlas tehnisko palīglīdzekli saņemt steidzamības kārtā.

 
Pievienotie faili
1) Iesnieguma paraugs surdotehnikas saņemšanai pieaugušajiem 
2) Iesnieguma paraugs surdotehnikas saņemšanai personām līdz 18 gadu vecumam/ ar rīcībspējas ierobežojumu (likumiskajam pārstāvim) 
3) Ārsta atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai paraugs 
4) Iesnieguma paraugs paaugstinātas funkcionalitātes surdotehnikas saņemšanai pieaugušajiem 
5) Iesnieguma paraugs paaugstinātas funkcionalitātes surdotehnikas saņemšanai personām līdz 18 gadu vecumam/ar rīcībspējas ierobežojumu (likumiskajam pārstāvim) 

 
  
Aktualizēts 01.05.2021.

Konsultatīvais tālrunis dokumentu iesniegšanas jautājumos 27069885

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas