Search form

04.04.2014

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma „Surdotehnikas preču piegāde” lēmumu; ID NR. LNS 2014/2 3.daļā


Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) informē, ka iepirkumā „surdotehnikas preču piegāde”, kas rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, ID Nr. LNS 2014/2,  3.daļā nav iesniegti piedāvājumi.
 
Pasūtītājs informē, ka pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2014. gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3) iepirkums „surdotehnikas preču piegāde”, ID Nr. LNS 2014/2, 3.daļā „Laikrāži ar vibrozvanu”tiek pabeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
 
Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav
 
Pasūtītājs informē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam (8.2 panta 18.daļa), Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Edgars Vorslovs,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas