Search form

10.05.2014

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma „Surdotehnikas preču piegāde-2”; ID Nr. LNS 2014/3 lēmumu 3.daļā


Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) informē, ka iepirkumā „Surdotehnikas preču piegāde-2”, kas rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, ID Nr. LNS 2014/3,  3.daļā ir iesniegti 2 (divi) piedāvājumi:
 

Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks
Iepirkuma daļa
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
SIA „MEDAUDIO”, Reģ. Nr. 40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīgā, LV – 1010,
25.04.2014.;
plkst. 10.07.
3.daļa
7000,00
2.
SIA „NAMCOS AG”, Reģ. Nr. 40103723563, Duntes iela 34, Rīga, Latvija, LV-1005
 
25.04.2014.;
plkst. 10.01.
3.daļa
6200,00

Pasūtītājs informē, ka pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2014. gada 10.maija lēmumu (protokols Nr.4) Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Surdotehnikas preču iegāde-2”, ID Nr. LNS 2014/3, 3.daļā, piešķirt Pretendentam SIA „NAMCOS AG”, juridiskā adrese: Duntes iela 34, Rīga, Latvija, LV-1005, ar piedāvājuma summu 6200,00 EUR (bez PVN), kā Pretendentam, kurš atbilst visām iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, Līgumslēdzēja finanšu resursu iespējām un kas izraudzīts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.daļas regulējumu, un ir viszemākās cenas piedāvājums iepirkuma 3.daļā.
 
Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
 
1) Pretendenta SIA „MEDAUDIO”, Reģ. Nr. 40003568546, piedāvājums ar piedāvājuma summu 7000,00 EUR (bez PVN) noraidīts, kā neatbilstošs iepirkuma Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma Tehniskās specifikācijas 1.5.punkts).
 
Pasūtītājs informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 
 
Edgars Vorslovs
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas