Search form

19.05.2014

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma „Surdotehnikas preču piegāde-2”; ID Nr. LNS 2014/3 lēmumu 2. daļā


Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) informē, ka iepirkumā „Surdotehnikas preču piegāde-2”, kas rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, ID Nr. LNS 2014/3, 2.daļā ir iesniegts 1 (viens) piedāvājums:
 
Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks
Iepirkuma daļa
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
SIA „MEDAUDIO”, Reģ. Nr. 40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīgā, LV – 1010,
25.04.2014.;
plkst. 10.07.
2.daļa
1566,00
 
Pasūtītājs informē, ka, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2014. gada 19.maija lēmumu, (protokols Nr.5) Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Surdotehnikas preču iegāde-2”, ID Nr. LNS 2014/3, 2.daļā, SIA „MEDAUDIO”, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīgā, LV – 1010, ar piedāvājuma summu 1 566,00 EUR (bez PVN), kā Pretendentam, kurš atbilst visām iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, Līgumslēdzēja finanšu resursu iespējām, un kas izraudzīts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.daļas regulējumu, un ir viszemākās cenas piedāvājums iepirkuma 2.daļā.
 
Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav
 
Pasūtītājs informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 
 
Edgars Vorslovs
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas