Search form

01.09.2014

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma lēmumu "Dzirdes aparātu piegāde, pielāgošana, izsniegšana bērniem-2014", ID Nr. LNS 2014/4, 2.daļā


Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) informē, ka iepirkumā „Dzirdes aparātu piegāde, pielāgošana, izsniegšana bērniem-2014”, ID Nr. LNS 2014/4, kas rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, 2.daļā ir iesniegts 1 (viens) piedāvājums:

Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks
Iepirkuma daļa
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN); pakalpojuma cena par 1 vienību
1.
Biedrība „Latvijas Vājdzirdīgo asociācija”; Reg.Nr. 40008039657, L.Paegles iela 5/7, Valmiera
21.08.2014.;
plkst. 16.25.
2.daļa
Vidējās pakāpes vājdzirdība:
-          1.modelis – 230.00 EUR;
Smagas pakāpes vājdzirdība:
-          1.modelis – 255.00 EUR;
Ļoti smagas pakāpes vājdzirdība:
-          1.modelis – 270.00 EUR;

Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: 1
 
Pasūtītājs informē, ka, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2014. gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.3), Pretendenta biedrības „Latvijas Vājdzirdīgo asociācija”; Reģ.Nr. 40008039657, L.Paegles iela 5/7, Valmiera, iesniegtais piedāvājums noraidīts, ar finanšu piedāvājumu par 1 pakalpojumu, kas nepārsniedz Pretendenta piedāvājumu konkrētā modeļa izsniegšanai (piedāvājuma 27.lpp.), un kopsummu, kas saskaņā ar iepirkuma nolikuma 15.5.punkta nosacījumiem (15% no plānotās maksimālās līgumu kopsummas - 22 379.67 EUR (ar PVN dzirdes aparātiem), kas sastāda 3356.95 EUR (ar PVN dzirdes aparātiem), kā neatbilstošu iepirkuma Nolikuma 8.1.5.punkta un 6.1.prasībām.
 
Pasūtītājs informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs E.Vorslovs

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas