Search form

06.11.2014

Drukāt

Atbilde uz 2. pretendenta jautājumu biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkumā „Dzirdes aparātu piegāde ”, iepirkuma identifikācijas Nr.: LNS 2014/5


2.jautājums

„1.10.1. Nolikumā norādīts: "Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Visi iesniedzamie piedāvājuma dokumenti jānoformē un dokumentu kopijas jāapliecina atbilstoši 06.05.2010. likuma "Dokumentu juridiskā spēka likums" prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33. panta septīto daļu, pretendents iesniedzot piedāvājumu ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja Pretendents iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina ar vienu apliecinājumu, tas papildus iekļauj šādu ieteicamo apliecinājumu: "Apliecinām, ka xxx (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumi un tulkojumi ir pareizi un atbilst oriģinālam" (un norāde - vieta, datums, amats, paraksts, paraksta atšifrējums"."

Jautājums:Ja iesniedzu iesietus dokumentus, kuros ir kopijas, tad atliek tikai uz katras kopijas augšējā labajā stūrī uzrakstīt "KOPIJA" (kopā ap 20 kopijām dokumentā). Un tad vienkārši šīs visas kopijas apliecināt ar vienu apliecinājumu? Tātad man nav vajadzīgs rakstīt uz katras kopijas: "Kopija pareiza"

Jautājums: „Nolikumā norādīts: "1.10.3.Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkuma daļai bez piedāvājuma variantiem 2 (divos) eksemplāros- 1 (viens) oriģināls (ORIĢINĀLS) un 1 (viena) kopija (KOPIJA)." Tas nozīmē, ka varu iesniegt vienā aizzīmogotā aploksnē ORIĢINĀLU un KOPIJU?

 

Iepirkumu komisijas atbilde:

Iepirkuma komisijai nav pienākums sniegt atbildes uz jautājumiem, kuri uzdoti pēc Nolikumā noteiktā termiņa beigām. Tomēr izvērtējot jautājumu būtību tika konstatēts, ka Pretendents uzdevis jautājumu  par piedāvājuma tehnisku sagatavošanu iesniegšanai, tāpēc iepirkumu komisija paskaidro, ka:

1)      Pretendents var izvēlēties kā tas apliecina kopijas – vai nu tas apliecina katru kopiju vai arī tas apliecina visas kopijas, iesniedzot vienu apliecinājumu par visu kopiju atbilstību.  Veids kādā no minētiem variantiem  pretendents apliecina kopijas neietekmē piedāvājuma vērtējumu;

2)      Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājums par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

Tehniski tas nozīmē, ka ja pretendents iesniedz piedāvājumu vienai  iepirkuma daļai, tad tas ievieto piedāvājumu, kas sastāv no oriģināla un tā kopijas, vienā aploksnē vai citā iepakojumā. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu vairākās iepirkuma daļās, tad tas var 1) ievietot visu daļu piedāvājumus vienā aploksnē (visus oriģinālus un visas kopijas), norādot uz aploksnes kādās daļās iesniedz piedāvājumu ; 2)  ievietot piedāvājumu vairākās aploksnēs - norādot uz aploksnes tieši kurām daļām/daļai aploksnē ir piedāvājums (ievietojot tajā attiecīgos oriģinālus un kopijas).

Veids kādā no minētiem variantiem pretendents tehniski iesniedz piedāvājumu  neietekmē piedāvājuma vērtējumu.

 

IK 06.11.2014. Protokols Nr.3


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas