Search form

31.03.2015

Drukāt

Lēmums atklāta konkursa „Surdotehnikas piegāde 2015.gadam”, ID Nr. LNS 2015/1 iepirkuma 4.daļā


Pasūtītājs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2015. gada 31.marta lēmumu (protokols Nr.7) un Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 32. panta noteikumiem, informē, ka:

1) atklāta konkursa „Surdotehnikas piegāde 2015.gadam”, ID Nr. LNS 2015/1 4. daļā iepirkums tiek pabeigts bez rezultāta;

2) Atklāta konkursā „Surdotehnikas piegāde 2015.gadam”, ID Nr. LNS 2015/1 4. daļā pretendenta SIA „MEDAUDIO”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1010, piedāvājumu ar līgumcenu 4.daļai EUR 1548.00 (bez PVN) noraidīt, kā neatbilstošu iepirkuma Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām (Nolikuma 4.1.5.punktam).

Noraidītie pretendenti - 1.


Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (PIL) 32. panta otrās daļas 3) punktu informē, ka Jums ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, kas minēti PIL 83. panta otrās daļas 1. un 2. punkta noteikumiem PIL 83. panta otrās daļas noteiktajos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 32.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski;

2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 32.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu.
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas