Search form

23.04.2015

Drukāt

Paziņojums par lēmumu iepirkumā „Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, ID nr. LNS/2015/3


Iepirkumā „Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, ID Nr. LNS/2015/3 iesniegts 1 (viens) piedāvājums:

Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
SIA ReTone, reģ. Nr.40103226495, adrese: Krišjāņa Barona iela 64-23, Rīga, LV-1011
13.04.2015. plkst. 13.10
41980.09

 
Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 22.04.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.4) nolēma:
  1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas materiālu piegāde”, ID Nr. LNS/2015/3, piešķirt SIA ReTone, reģ. Nr.40103226495, adrese: Krišjāņa Barona iela 64-23, Rīga, LV-1011, ar piedāvājuma cenu 41980.09 euro bez PVN,
kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, ir viszemākās cenas piedāvājums, un nav izslēdzams saskaņā ar PIL 8.2  panta 5.daļās noteikumiem.
  1. Noraidītie pretendenti: nav.
 
Iepirkumu komisija informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas