Search form

28.04.2015

Drukāt

Lēmums iepirkumā „Objekta Rīgā, Elvīras ielā 19 jauna ieejas mezgla izbūve, ventilācijas šahtu nojaukšana”, ID Nr. LNS/2015/2


1. Iepirkumā „Objekta Rīgā, Elvīras ielā 19 jauna ieejas mezgla izbūve, ventilācijas šahtu nojaukšana” , ID Nr. LNS 2015/2, iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi:
 

Nr.p.k.Pretendenta nosaukums, juridiskā adresePiedāvājuma iesniegšanas diena, laiksPiedāvājuma cena, euro , bez PVN
1. SIA ALEKS Būvnieks, reģ.Nr. 40103835493, adrese: Dzelzavas iela 76/3-70, Rīga, LV-108225.03.2015. plkst. 11.3831749.16
2. SIA LEVARS, reģ.Nr. 40103437062, adrese: Zemes iela 2-130, LV- 108226.03.2015. plkst. 9.1250501.65
3. SIA BK Māja, reģ.Nr. 40103281730, adrese: Kalnciema iela 91-29, Rīga, LV-104626.03.2015. plkst. 10.2229292.90
4. SIA P.Dussmann, reģ.Nr.40003375103, adrese: Kr.Barona 32, LV-1011, Rīga, LV-101126.03.2015. plkst. 11.1431797.84
5.SIA ECC, reģ.Nr. 40003788436, adrese: Lielirbes iela 17a-21, Rīga, LV-104626.03.2015. plkst. 11.5729964.66

   
2. Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 28.04.2015. lēmumu (protokols Nr.5):

2.1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Objekta Rīgā, Elvīras ielā 19 jauna ieejas mezgla izbūve, ventilācijas šahtu nojaukšana” , ID Nr. LNS 2015/2, piešķirt SIA BK Māja, reģ.Nr. 40103281730, adrese: Kalnciema iela 91-29, Rīga, LV-1046, ar piedāvājuma cenu 29292.90 euro bez PVN, kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, ir viszemākās cenas piedāvājums, un nav izslēdzams saskaņā ar PIL 8.2 panta 5.daļās noteikumiem.

2.2. Atzīt par atbilstošiem piedāvājums, kas atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, bet kas nav zemākās cenas piedāvājumi, šādu pretendentu piedāvājumus:

1) SIA ECC, reģ.Nr. 40003788436, adrese: Lielirbes iela 17a-21, Rīga, LV-1046, piedāvājumu ar piedāvājuma cenu 29964.66 bez PVN;

2) SIA ALEKS Būvnieks, reģ.Nr. 40103835493, adrese: Dzelzavas iela 76/3-70, Rīga, LV-1082, piedāvājumu ar piedāvājuma cenu 31749.16 bez PVN;

3) SIA P.Dussmann, reģ.Nr.40003375103, adrese: Kr.Barona 32, LV-1011, Rīga, LV-1011, piedāvājumu ar piedāvājuma cenu 31797.84 bez PVN;

4) SIA LEVARS, reģ.Nr. 40103437062, adrese: Zemes iela 2-130, LV- 1082, piedāvājumu ar piedāvājuma cenu 50501.65 bez PVN.

Iepirkumu komisija informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas